Spoločenstvá

eRko

eRko (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí) je v súčasnosti jednou z najväčších detských organizácií na Slovensku. Hoci začiatky práce s deťmi siahajú už do roku 1973, svoje oficiálne fungovanie začalo eRko až v roku 1990, kedy bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie. Zastrešuje dobrovoľníkov, najmä mladých ľudí, ktorí svoj voľný čas venujú deťom do 15 rokov. Tieto deti sa po dovŕšení 15 rokov, ak sami chcú, môžu stať novými dobrovoľníkmi a tak nestratiť s eRkom kontakt.
Napĺňanie hlavného motta: „Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí“ sa uskutočňuje hlavne prostredníctvom pravidelných stretiek s deťmi vo farnostiach. Dobrovoľníci tu vytvárajú s deťmi spoločenstvo, a snažia sa, v prvom rade prostredníctvom osobného príkladu, pomáhať deťom pri formovaní na zrelé kresťanské osobnosti a pri osvojovaní si základných eRkárskych hodnôt, akými sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.
eRko uskutočňuje svoju činnosť nielen stretkami vo farnostiach, ale aj prostredníctvom víkendových akcií, letných táborov, či zapájaním sa do väčších projektov, akými sú napr. Detský čin pomoci, Dobrá novina, Misijná púť detí, Vypni telku zapni seba…
Popri starostlivosti o deti nezabúda eRko ani na svojich dobrovoľníkov, ktorým ponúka rôzne kurzy, workshopy, semináre (Začíname, Základný kurz, Kurz o táboroch, Farbičky čarbičky, Rozvojový seminár…), kde môžu získať nové poznatky pre prácu s deťmi, nabrať motiváciu, chuť, načerpať inšpiráciu, podeliť sa so svojimi skúsenosťami i starosťami. Popri vedomostnom sa nezanedbáva ani duchovný rast dobrovoľníkov, ktorý sa realizuje najmä prostredníctvom duchovných cvičení pre eRkárov.
eRko je aj publikačne činné. Pre deti každoročne vydáva napr. časopis Rebrík, kalendár Tik Tak blok… A pre dobrovoľníkov metodicko-informačný časopis Lusk a iné príručky, ktoré pomáhajú pri práci s deťmi a príprave stretiek.

O eRku v Leviciach

Prvé eRko stretká pre deti začali v Leviciach fungovať v roku 1999 na podnet a pod záštitou nášho vtedajšieho p. kaplána Petra Haydena. Vo vianočnom období roku 2000 sa eRkári z farnosti Levice po prvýkrát zapojili do koledovania po domácnostiach, teda do veľkého a už dlhodobo fungujúceho projektu Dobrá novina, ktorý je zameraný na pomoc deťom v rozvojových krajinách, najmä v Afrike. V auguste roku 2001 sa deti dočkali aj prvého letného tábora, ktorý sa uskutočnil na fare v Bolešove. Odvtedy tradícia každoročného organizovania letných táborov úspešne pokračuje pre veľký záujem zo strany detí aj ich rodičov.
V súčasnosti v našej farnosti prebiehajú v prvom rade pravidelné eRko stretká, kde sa v skupinke spolu s deťmi modlíme, rozprávame o rôznych témach, hráme, tvoríme, kreslíme… Stretávame sa každú druhú sobotu na fare v meste od 15:00. Okrem pravidelných stretiek vo farnosti sa s deťmi zapájame aj do iných aktivít organizovaných eRkom, ako napr. Dobrá novina, Detský čin pomoci, Deň radosti, Biela stužka …

MISIJNÉ ZDRUŽENIE DUCHA SVATÉHO

Z histórie

Misijné Združenie Ducha Svätého je spoločenstvo veriacich žijúcich vo svete ako modlitbové a apoštolské spoločenstvo, ktoré je pripojené k Misijnej Kongregácii Služobníc Ducha Svätého a má účasť na jej trojičnej spiritualite a misionárskej charizme. Jeho členovia sú nesení láskou Otca, zapojení do Ježišovho poslania za spásu sveta a vedení Duchom Svätým ako štvrtá časť Šteylského misijného diela, ktoré založil b. Arnold Janssen v Šteyle v Holandsku. Takto tisíce laikov vo svete spoluúčinkujú v apoštoláte hlásania a šírenia Evanjelia vo svete. Názov „Misijné Združenie Ducha Svätého” nesie posolstvo, že ako každý pokrstený, aj člen tohto Združenia je misionárom na svojom mieste. Prejavuje osobitnú úctu k Duchu Svätému, k večnej Láske v tajomstve Najsvätejšej Trojice. Spoločenstvo s Duchom Svätým je zároveň spoločenstvo s nebeským Otcom a s Ježišom Kristom, ako aj spoločenstvo s celou Cirkvou a so svojimi blížnymi. Misijné združenie Ducha Svätého je rozšírené vo všetkých krajinách, kde pôsobia Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého. Jeho pôvod je z r. 1978 v Šteyle. Biskup Dr. J. M. Gijsen mu udelil biskupské požehnanie 15. 1. 1982 a odporúčal jeho rozširovanie. Na Slovensku sa tento apoštolát misijných sestier rozvíjal už v období komunizmu v ústraní a tajne. V slovenskej provincii dostal cirkevné schválenie od Arcibiskupského úradu v Trnave r. 1992, od Biskupského úradu v Nitre a od Konferencie biskupov Slovenska v Banskej Bystrici r. 1995.

Členstvo

Záujemcovia sa prihlasujú písomne a do Združenia sa začlenia zasvätením sa Duchu Svätému buď individuálne, alebo v skupine vo farnosti. Zasväcujú sa Duchu Svätému a oddávajú sa jeho vedeniu. Vydávajú svedectvo kresťanského života vo svojej rodine, farnosti, alebo v zamestnaní a v duchu kresťanskej lásky poskytujú pomoc svojim blížnym. Členovia sa nezaväzujú nijakým zvláštnym sľubom, ale očakáva sa, že budú plniť a prakticky žiť svoj krstný sľub a stavovské povinnosti kresťana. Všetkým sa odporúča rásť v láske k Bohu a blížnemu, denne sa spojiť v niektorej modlitbe s Duchom Svätým, vhodné sú: hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý” a sekvencia „Duchu Svätý príď z neba” alebo krátke – strelné modlitby k Duchu Svätému. Počas dňa si uvedomovať prítomnosť Ducha Svätého. Odporúča sa čítať sv. Písmo, a účasť na sv. omši, podľa možnosti aj vo všedné dni. Ku spoločnej modlitbe sa schádzajú raz v mesiaci, obyčajne na tretí pondelok alebo v nedeľu pred uvedeným pondelkom, ako je to zvykom aj v Misijných Kongregáciách, z úcty k tretej Božskej osobe. Úmysly, na ktoré členovia obetujú svoje modlitby: • ¬hlásanie a rozšírenie Evanjelia vo svete, zvlášť v misiách • zjednotenie odlúčených kresťanov s katolíckou Cirkvou • udržanie a zveľadenie náboženského života v rodinách • kňazské a rehoľno-misionárske povolania Hlavnou patrónkou je Panna Mária, ktorú uctievame a vzývame ako Nepoškvrnenú Nevestu Ducha Svätého.

Pôsobenie Misijného ZdruŽenia Ducha Svätého vo farnosti Levice - mesto

MzDSv. bolo v Leviciach založené 28. mája 1998, nebohou Pavlínou Kubalovou. Postupne sa zapojilo do tohto spoločenstva 42 členov, z toho traja nás už predišli do večnosti. Tohto času má naše misijné združenie 39 členov. Modlitbovú skupinu vedie od roku 2004 pani Eva Valkovičová, ktorá má na starosti aj korešpodenciu – okružné listy s misijnými sestrami. Povinný finančný príspevok nie je predpísaný, ale naše združenie posiela našim sestrám asi dvakrát v roku dobrovoľný príspevok, ktorý sa použije na vzdelávanie misijného dorastu a na prípravu novomisionárok.. Služobnice Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre nás každoročne pozývajú do spoločnej prípravy na slávenie Turíc, aby sme v Duchu Svätom kráčali cestou nášho života a všade ohlasovali radostnú zvesť evanjelia. Členovia MzDSv. Sa schádzajú na spoločné modlitby raz za mesiac, a to v tretí pondelok.

Motto združenia :
„Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí!”

POZÝVAME VÁS … Brat, sestra, nemáš aj Ty túžbu poznať nás a pripojiť sa do tohto misijného diela lásky, podporovať misionárov, aby sa rozšírilo Kristovo evanjelium pre záchranu duší po celom svete?

Príďte medzi nás :

každý 3. pondelok mesiaca; – ranná sv. omša o 6.45 hodine vo farskom kostole sv. Michala; – po sv. omši – spoločné modlitby posvätného ruženca s farským spoločenstvom; – MzDSv. – modlíme sa modlitby dané Kongregáciou Misijných sestier. Potešíte nás svojou prítomnosťou, ale najväčšiu radosť urobíte Trojjedinému Bohu. Prijmite pozdrav od členov Misijného združenia Ducha Svätého z farnosti Levice – mesto
„Duch Svätý mocne zasiahne do behu dejín sveta, ak ho budeme častejšie a vrúcnejšie vzývať.”
( Sv. Arnold Janssen, SVD)

BRATSTVO BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu vznikla v 17. storočí na žiadosť samého Pána Ježiša Krista. O zavedení a rozšírení tejto úcty dal svetu poznanie skrze sv. Margitu Máriu Alacoque, mníšku z rehole Navštívenia Panny Márie v Paray-le-Moniale. Pápež povolil na česť Božskému Srdcu zriadiť spolky, aby sa úcta Najsv. Srdca Ježišovho čím viac rozširovala.
Bratstvo Božského Srdca Ježišovho vo farnosti Levice – mesto V našej farnosti ho uviedla do života pani Anna Maďarová v roku 2004. Kresťania sa do bratstva postupne prihlasujú, niektorí časom zomreli a teraz je zaevidovaných 47 ľudí. Keď pani Maďarová vážne ochorela a zo zdravotných dôvodov sa nemohla už postarať o administráciu v bratstve, prevzala za ňu túto milú povinnosť pani Eva Valkovičová. V Litave je centrum BBSJ pre celé Slovensko, kde je zaregistrované aj naše spoločenstvo a každý člen má svoje registračné číslo. Dostal tiež pravidlá Bratstva Božského Srdca Ježišovho. Denne sa každý člen pomodli Otčenáš, Zdravas Mária a Verím v Boha so strelnou modlitbou: “Božské Srdce Ježišovo, daj aby som ťa vždy viac a viac miloval”. Jednotliví členovia BBSJ vytvárajú spoločenstvo, ktoré sa reťazovo modlí deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu. Dodržiavanie stanov Bratstva Božského Srdca Ježišovho nikoho z členov nezaväzujú pod ťarchou hriechu. Každý prvý piatok je ranná svätá omša obetovaná za členov nášho spoločenstva. Po svätej omši je pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu spojená s poklonou Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti s odprosujúcimi modlitbami. Na prvú nedeľu sa opäť pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou modlíme pred ukončením adorácie litánie a odprosujúce modlitby. Členovia BBSJ majú vo zvláštnej úcte sviatok Božského Srdca Ježišovho. Písomnosti a prihlášky členov registruje členka Eva Valkovičová.

Modlitba pri vstupe do Bratstva Božského Srdca Ježišovho

Noví členovia BBSJ pred oltárom, sochou, alebo obrazom Božského Srdca Ježišovho recitujú: Ja,….meno…., s túžbou vždy viac a viac šíriť úctu k Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý za nás na kríži zomrel a úctu k jeho Srdcu, ktoré v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej láskou k nám horí, a s túžbou nahradiť urážky, ktorých sa mu najmä v tejto Sviatosti dostáva – pripájam sa k ostatným členom Bratstva Božského Srdca Ježišovho, aby som i ja mal účasť na odpustkoch udelených tomuto Bratstvu a na dobrých skutkoch a modlitbách, v ňom vykonávaných, aby som tak zadosťučinil za moje hriechy a pomáhal tiež dušiam v očistci. Pane Ježišu, prijmi všetkých členov tohto Bratstva do svojho Najsvätejšieho Srdca, aby roznecovaní tvojou Božskou láskou, plnili tvoje prikázania i svoje stavovské povinnosti. Amen. Písomnosti a prihlášky členov registruje členka Eva Valkovičová. Dekrétom č. 1709-3/2015 zo dňa 6. januára 2016 z ustanovenia Mons. Mariána Chovanca, banskobystrického diecézneho biskupa bolo obnovené a dostalo nový názov:

SPOLOČENSTVO NAJSVATEJŠIEHO SRDCA JEŽISŠOVHO vo farnosti Litava

Ružencové bratstvo

– je združenie duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena RB je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky. Členmi RB sa veriaci stávajú na základe slobodného rozhodnutia, keďže tým sa zaväzujú prijať na seba všetky práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v RB.

Ružencové bratstvo pozostáva z členov:

Členom RB môže byť pokrstený katolík, ktorý má minimálne 9 rokov (výnimka je možná), ktorý sa slobodne rozhodne, že na seba vezme práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v RB a pri vstupe do RB si vyberie jednu z foriem modlitby posvätného ruženca a stane sa tak členom Živého, Svätého alebo Večného ruženca. Nevylučuje sa, aby si vybral dve alebo všetky tri formy modlitby posvätného ruženca.

Výsady a prísľuby pre členov Ružencového bratstva

1. Výsady členov Ružencového bratstva prisľúbené preblahoslavenou Pannou Máriou: -osobitná ochrana Ružencovej Panny Márie, – spoluúčasť na modlitbe posvätného ruženca s nespočítateľným množstvom členov Ružencových bratstiev po celom svete a spolupodiel na duchovných plodoch tejto modlitby po smrti, – spoluúčasť na dobrých skutkoch všetkých členov Ružencového bratstva, – spoluúčasť na duchovných dobrách, modlitbách, sv. omšiach a plodoch apoštolátu členov Rehole dominikánov, – spoluúčasť na ďalších úplných alebo čiastočných milostiach.

2. Prísľuby Panny Márie tým, ktorí sa budú modliť posvätný ruženec, dané prostredníctvom blahoslavevého dominikánskeho kňaza Alana de la Roche (XV.stor.): 1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí. 2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.

3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu; zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.

4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia od lásky k svetu a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom

5.Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.

6.Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie. Nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti; vytrvá v milosti a zaslúži si večný život

7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.

8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti Jeho milostí, vlastných svätým.

9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.

1O.Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.

11.Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, to dosiahneš.

12.Tým, čo budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.

13.Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.

14.Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.

15.Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

Záväzky a práva člena Živého ruženca

– je povinný modliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca, na úmysel za obrátenie hriešnikov, za živých a zosnulých členov Ružencového bratstva, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov);

– uvedený základný úmysel nemusí byť obnovovaný, ak si ho člen raz vzbudil a neodvolal ho;

– pokiaľ sa člen chce modliť aj na iné úmysly, predpokladá sa, že ich prikladá k základnému úmyslu;

– člen Živého ruženca sa nemôže modliť desiatok namiesto iného člena, ktorý sa modliť nechce (za brata, manžela a pod.;

– členovia Živého ruženca vo farnosti Levice – mesto sú povinní zísť sa raz za mesiac na spoločnom stretnutí , a to v každú prvú nedeľu mesiaca, v kostole sv. Michala o 16.OO hod. Pred vystavenou Sviatosťou oltárnou sa spoločne modlíme rozjímavý ruženec, po ktorom sa uskutoční výmena ružencových tajomstiev;

– dôvod každej neúčasti na povinnom mesačnom stretnutí na modlitbe členov Živého ruženca má člen ohlásiť horliteľovi ruže;

– ak si povinnosť účasti na spoločnom mesačnom stretnutí člen nespĺňa a po dobu troch mesiacov sa horliteľovi ruže neohlási, nedá o sebe vedieť, prípadne sa ohlási, ale neudá vážny dôvod svojich neúčastí na stretnutiach, túto skutočnosť je povinný horliteľ ruže čo najskôr oznámiť horliteľovi bratstva, ktorý daného člena navštívi a zistí v čom je problém; horliteľ bratstva môže tomuto členovi navrhnúť inú formu účasti na ružencovom apoštoláte (Svätý alebo Večný ruženec),ak túto možnosť neprijme, môže byť vylúčený z Ružencového bratstva;

– ak sa člen z vážnych dôvodov nemohol zúčastniť na vyššie uvedenom stretnutí, nech si svoje neúčasti čo najskôr nahradí (v ktorýkoľvek deň) do najbližšej prvej nedele v mesiaci účasťou na spoločenstve veriacich (sv. omša v týždni, krížová cesta, modlitba posv. podstaty jeho členstva v Živom ruženci;

– má právo nahliadnuť do účtovníctva Ružencového bratstva.

– má právo voliť členov finančnej komisie, horliteľa svojej ruže, horliteľa bratstva (ak Živý ruženec má jednu alebo dve ruže);

– má právo byť volený. Spoločné mesačné stretnutia členov Živého ruženca podporujú spoločnú modlitbu a vzájomné spoznávanie sa. Odstraňujú individualizmus a tak pomáhajú vytvárať živé kresťanské spoločenstvo, ktorému záleží na fungovaní farnosti. Zároveň sa členovia usilujú premieňať modlitbu na skutky.

Prísľub Panne Márii

Preslávna Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, z túžby tebe slúžiť a tebe sa páčiť, vstúpil(a) som do tvojho Bratstva posvätného ruženca, ktorý si ty priniesla z neba. Pripojil(a) som sa k počtu tvojich ctiteľov, synov a dcér. Teraz skladám (obnovujem) sľub a záväzok lásky k tebe. Prijímam ťa znovu za svoju najmilšiu Matku a odovzdávam sa ti za tvoje dieťa. Sľubujem ti znovu, že svoj desiatok posv. ruženca sa chcem každý deň nábožne pomodliť na tvoju česť a chválu, na úmysel svätej Cirkvi, aby som mohol(a) byť účastným(ou) všetkých odpustkov Bratstva, ktoré akýmkoľvek spôsobom možno získať dnes, celý týždeň a mesiac. Túto zvláštnu lásku a milosť odpustkov prijímam s vďačným srdcom. Pre svoje časné dobro a večné spasenie, na odpustenie hriechov a za moje skoré vyslobodenie z budúceho očistca obetujem Bohu všetky sv. omše, pôsty, modlitby, ružence a všetky dobré skutky, ktoré každodenne na celom svete obetujú za mňa členovia Bratstva. Všetky skutky ráč aj ty, Panna Mária, každodenne za mňa obetovať svojmu milému Synovi, Ježišovi Kristovi, a skrze ne vyprosiť mi polepšenie života a šťastnú hodinu smrti. Amen

Modlitba k Ružencovej Panne Márii

Ó, Máriin posvätný ruženec, sladká reťaz, ktorá nás spája s anjelmi, veža spásy pred útokmi pekla, bezpečný prístav pri našom stroskotaní, nikdy ťa neopustíme. Budeš našou posilou v hodine smrti. Tebe bude patriť náš posledný bozk života, ktorý zhasína. A posledným výdychom našich pier bude tvoje sladké meno, ó,, Kráľovná pompejského ruženca, ó, naša najdrahšia Matka, ó, útočisko hriešnikov, ňo, najväčšia útecha trpiacich. Nech si všade požehnaná, dnes a naveky, na zemi i v nebi. Amen. (Bl. Bartolomej Longo, laický dominikán)

INFORMÁCIE O MODLITBÁCH

Rozpis modlitieb posvätného ruženca pred večernými sv. omšami o 17.15 hod. Predmodlievajú sa členovia jednotlivých ruží živého ruženca

Pondelok – Ruža č.4-Spišáková

Utorok – Ruža č. 5 – Pástorová

Streda – Ruža č. 6- Lukáčová

Štvrtok – Adorácia Najsvätejšej Oltárnej sviatosti

Piatok – Ruža č. 2-Mäsiarová Sobota – Ruža č.1-Tóthová; Ruža č. 3 – Klainová

MESAČNÉ ROZDELENIE MODLITIEB PRI PRAVIDELNÝCH STRETNUTIACH RUŽENCOVÉHO BRATSTVA 2022

Mesiac – č. ruže – tajomstvá
2. 1. ruža č. 1. Tóthová – radostný
6. 2. ruža č. 2 Mäsiarová – svetla
6. 3. ruža č. 3 Klainová – bolestný
3. 4. ruža č. 4 Spišáková – slávnostný
1. 5. ruža č. 5 Pástorová – radostný
5. 6. ruža č. 6 Lukáčová – svetla
3. 7. ruža č. 1 Tóthová – bolestný
7. 8. ruža č. 2 Mäsiarová – slávnostný
4. 9. ruža č. 3 Klainová – radostný
2. 10. ruža č. 4 Spišáková – svetla
6. 11. ruža č. 5 Pástorová – bolestný
4. 12. ruža č. 6. Lukáčová – slávnostný

Horliteľka bratstva

Jozefína Spišáková od r. 2017

Horliteľka bratstva

Ruža č. 1 – Tóthová Margita Mgr.
Ruža č. 2 – Mäsiarová Ružena, Mgr.
Ruža č. 3 – Klainová Marta
Ruža č. 4 – Spišáková Jozefína
Ruža č. 5 – Pástorová Eva
Ruža č. 6 – Lukáčová Vieroslava. Mgr.

Finančná komisia

Erika Barcíková

Stručný prierez históriou vývoja a života Ružencového bratstva v Leviciach

Ružencové bratstvo v Leviciach pri kostole sv. Michala bolo založené vzniknutím 2 živých ruží asi v r. 1984. Jednotlivé ruže fungovali bez vzájomnej i centrálnej koordinácie. Prvá väčšia obnova jej štruktúr sa konala v r. 1995 až 1996, keď boli všetky ruže vo farnosti Levice a postupne aj v celom levickom dekanáte oficiálne zaevidované v Dominikánskom mariánskom centre v Košiciach. Obnova Ružencového bratstva vo farnosti Levice sa konala od roku 1996 viackrát, a to vždy, keď bolo treba doplniť počet členov, alebo si to vyžadovali Stanovy. Prvá väčšia obnova sa uskutočnila, keď v roku Ruženca Svätý Otec Ján Pavol II. daroval cirkvi ruženec Svetla. Bolo potrebné zvýšiť počet členov všetkých ruží na 20. S Božou pomocou a pomocou Panny Márie sa nám podarilo v priebehu 1 mesiaca vytvoriť 5 dvadsať členných ruží Živého ruženca. V r. 2008 sa Levice rozdelili na dve farnosti, čo si vyžiadalo nutnosť ďalšej obnovy. Vo farnosti Levice -mesto sa vytvorilo 6 ruží Živého ruženca. Stanovy Ružencového bratstva priniesli so sebou ďalšiu požiadavku zmeny štruktúry Ružencového bratstva. Voľby sa uskutočnili 7. februára 2010 v kostole sv. Michala. Druhé voľby prebehli prvú februárovú nedeľu 2014, ktoré potvrdili doterajšie horliteľky jednotlivých ruží. Novou horliteľkou RB sa stala Mgr. Vieroslava Lukáčová. Pre členov Ružencového Bratstva sa konali doteraz 6-krát duchovné obnovy pod vedením dominikánov. 6. septembra 2014 sa uskutočnila spoločná duchovná obnova RB farností Levice-mesto a Levice-Rybníky v kostole sv. Jozefa pod vedením P. Šimona Tyrola. Na jar r. 2017 sa uskutočnili nové voľby horliteliek ruží, v ktorých bola opakovane daná dôvera pôvodným horliteľkám. Na stretnutí horliteľov ruží sa následne zvolila za horliteľku bratstva Jozefína Spišáková.

Aktivity (iná činnosť) RB

zapájanie sa do týždenného upratovania vo farskom kostole a v kostole sv. Jozefa; príprava osláv Božieho Tela; lektorská služba; kostolnícka služba; organizovanie pútí; zabezpečenie modlitieb svätého ruženca po rannej svätej omši a pred večrnou svätou omšou, počas celodennej farskej poklony; kvetinová výzdoba kostolov, modlitby ruženca za zosnulého člena RB pred pohrebom; sv. omše 12x do roka za živých a zomrelých členov RB.

Z finančných prostriedkov Ružencového bratstva sme prispeli

– Predplatné časopisu Svätý Ruženec

– sv. omše za živých a zomrelých členov RB

-kvety na oslavy Božieho Tela a na sviatky Panny Márie

– na obnovu lavíc vo farskom kostole sv. Michala

– podpora seminaristu Maxima Koffiho z Toga

– podpora misií

Podľa stanov RB má právo nahliadnuť do účtovníctva RB každý člen Živého, Svätého a Večného ruženca. V našom RB vedie účtovníctvo zvolená členka finančnej komisie Erika Barcíková.

Plánujeme

Naďalej byť nápomocní našim duchovným otcom podľa aktuálnych potrieb farnosti, zachovať aktivity, ktoré vykonávame. Organizovanie spoločných pútí 2x do roka;

Aktuálne oznamy RB

Pravidelné stretnutia Ružencového bratstva sa konajú vždy prvú nedeľu v mesiaci od 16.00 na spoločnej modlitbe posvätného ruženca pri vystavenej Oltárnej Sviatosti. Sv. omša za živých i zomrelých členov Ružencového bratstva;
Sv. omša za živých i zomrelých členov v 2. polroku 2023 – ráno 15.8. a 8.12; večer – 2.7., 15.9., 7.10., 4.11.;
vo farskom kostole sv. Michala