Farská pastoračná rada

O účasti kresťanských veriacich na aktivitách Cirkvi hovoria dokumenty II. Vatikánskeho koncilu a zvlášť apoštolský list Christifideles laici. Konkrétnou formou takejto spolupráce je pôsobenie farských pastoračných rád.
Pastoračná rada je poradný zbor veriacich farnosti, ktorý má svoje oprávnenie v Kódexe kanonického práva (kán. 536) a ktorého cieľom je, aby „veriaci spolu s tými, čo majú vo farnosti pastoračnú starostlivosť zo svojho úradu napomáhali duchovnú činnosť v Cirkvi”. Pastoračná rada sa venuje problematike vyučovania náboženstva a zastrešenia katechetických aktivít, pomoc rodinám s deťmi, pastorácia starých, príprava snúbencov, atď.
Ako je bohatá mnohosť Darov v Cirkvi, tak má byť bohatá aj činnosť farského spoločenstva.

Členovia Farskej pastoračnej rady

Sekcie farskej pastoračnej rady

Charitatívna sekcia

Pracovná sekcia

Katechetická sekcia

Liturgická sekcia

Propagačná sekcia