Misijné združenie Ducha Svätého

Z histórie

Misijné Združenie Ducha Svätého je spoločenstvo veriacich žijúcich vo svete ako modlitbové a apoštolské spoločenstvo, ktoré je pripojené k Misijnej Kongregácii Služobníc Ducha Svätého a má účasť na jej trojičnej spiritualite a misionárskej charizme. Jeho členovia sú nesení láskou Otca, zapojení do Ježišovho poslania za spásu sveta a vedení Duchom Svätým ako štvrtá časť Šteylského misijného diela, ktoré založil b. Arnold Janssen v Šteyle v Holandsku. Takto tisíce laikov vo svete spoluúčinkujú v apoštoláte hlásania a šírenia Evanjelia vo svete. Názov „Misijné Združenie Ducha Svätého” nesie posolstvo, že ako každý pokrstený, aj člen tohto Združenia je misionárom na svojom mieste. Prejavuje osobitnú úctu k Duchu Svätému, k večnej Láske v tajomstve Najsvätejšej Trojice. Spoločenstvo s Duchom Svätým je zároveň spoločenstvo s nebeským Otcom a s Ježišom Kristom, ako aj spoločenstvo s celou Cirkvou a so svojimi blížnymi. Misijné združenie Ducha Svätého je rozšírené vo všetkých krajinách, kde pôsobia Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého. Jeho pôvod je z r. 1978 v Šteyle. Biskup Dr. J. M. Gijsen mu udelil biskupské požehnanie 15. 1. 1982 a odporúčal jeho rozširovanie. Na Slovensku sa tento apoštolát misijných sestier rozvíjal už v období komunizmu v ústraní a tajne. V slovenskej provincii dostal cirkevné schválenie od Arcibiskupského úradu v Trnave r. 1992, od Biskupského úradu v Nitre a od Konferencie biskupov Slovenska v Banskej Bystrici r. 1995.

Členstvo

Záujemcovia sa prihlasujú písomne a do Združenia sa začlenia zasvätením sa Duchu Svätému buď individuálne, alebo v skupine vo farnosti. Zasväcujú sa Duchu Svätému a oddávajú sa jeho vedeniu. Vydávajú svedectvo kresťanského života vo svojej rodine, farnosti, alebo v zamestnaní a v duchu kresťanskej lásky poskytujú pomoc svojim blížnym. Členovia sa nezaväzujú nijakým zvláštnym sľubom, ale očakáva sa, že budú plniť a prakticky žiť svoj krstný sľub a stavovské povinnosti kresťana. Všetkým sa odporúča rásť v láske k Bohu a blížnemu, denne sa spojiť v niektorej modlitbe s Duchom Svätým, vhodné sú: hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý” a sekvencia „Duchu Svätý príď z neba” alebo krátke – strelné modlitby k Duchu Svätému. Počas dňa si uvedomovať prítomnosť Ducha Svätého. Odporúča sa čítať sv. Písmo, a účasť na sv. omši, podľa možnosti aj vo všedné dni. Ku spoločnej modlitbe sa schádzajú raz v mesiaci, obyčajne na tretí pondelok alebo v nedeľu pred uvedeným pondelkom, ako je to zvykom aj v Misijných Kongregáciách, z úcty k tretej Božskej osobe. Úmysly, na ktoré členovia obetujú svoje modlitby: • ¬hlásanie a rozšírenie Evanjelia vo svete, zvlášť v misiách • zjednotenie odlúčených kresťanov s katolíckou Cirkvou • udržanie a zveľadenie náboženského života v rodinách • kňazské a rehoľno-misionárske povolania Hlavnou patrónkou je Panna Mária, ktorú uctievame a vzývame ako Nepoškvrnenú Nevestu Ducha Svätého.

Pôsobenie Misijného ZdruŽenia Ducha Svätého vo farnosti Levice - mesto

MzDSv. bolo v Leviciach založené 28. mája 1998, nebohou Pavlínou Kubalovou. Postupne sa zapojilo do tohto spoločenstva 42 členov, z toho traja nás už predišli do večnosti. Tohto času má naše misijné združenie 39 členov. Modlitbovú skupinu vedie od roku 2004 pani Eva Valkovičová, ktorá má na starosti aj korešpodenciu – okružné listy s misijnými sestrami. Povinný finančný príspevok nie je predpísaný, ale naše združenie posiela našim sestrám asi dvakrát v roku dobrovoľný príspevok, ktorý sa použije na vzdelávanie misijného dorastu a na prípravu novomisionárok.. Služobnice Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre nás každoročne pozývajú do spoločnej prípravy na slávenie Turíc, aby sme v Duchu Svätom kráčali cestou nášho života a všade ohlasovali radostnú zvesť evanjelia. Členovia MzDSv. Sa schádzajú na spoločné modlitby raz za mesiac, a to v tretí pondelok.

Motto združenia :
„Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí!”

POZÝVAME VÁS … Brat, sestra, nemáš aj Ty túžbu poznať nás a pripojiť sa do tohto misijného diela lásky, podporovať misionárov, aby sa rozšírilo Kristovo evanjelium pre záchranu duší po celom svete?

Príďte medzi nás :

každý 3. pondelok mesiaca; – ranná sv. omša o 6.45 hodine vo farskom kostole sv. Michala; – po sv. omši – spoločné modlitby posvätného ruženca s farským spoločenstvom; – MzDSv. – modlíme sa modlitby dané Kongregáciou Misijných sestier. Potešíte nás svojou prítomnosťou, ale najväčšiu radosť urobíte Trojjedinému Bohu. Prijmite pozdrav od členov Misijného združenia Ducha Svätého z farnosti Levice – mesto
„Duch Svätý mocne zasiahne do behu dejín sveta, ak ho budeme častejšie a vrúcnejšie vzývať.”
( Sv. Arnold Janssen, SVD)