Ružencové bratstvo

– je združenie duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena RB je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky. Členmi RB sa veriaci stávajú na základe slobodného rozhodnutia, keďže tým sa zaväzujú prijať na seba všetky práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v RB.

Ružencové bratstvo pozostáva z členov:

Členom RB môže byť pokrstený katolík, ktorý má minimálne 9 rokov (výnimka je možná), ktorý sa slobodne rozhodne, že na seba vezme práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v RB a pri vstupe do RB si vyberie jednu z foriem modlitby posvätného ruženca a stane sa tak členom Živého, Svätého alebo Večného ruženca. Nevylučuje sa, aby si vybral dve alebo všetky tri formy modlitby posvätného ruženca.

Výsady a prísľuby pre členov Ružencového bratstva

1. Výsady členov Ružencového bratstva prisľúbené preblahoslavenou Pannou Máriou: -osobitná ochrana Ružencovej Panny Márie, – spoluúčasť na modlitbe posvätného ruženca s nespočítateľným množstvom členov Ružencových bratstiev po celom svete a spolupodiel na duchovných plodoch tejto modlitby po smrti, – spoluúčasť na dobrých skutkoch všetkých členov Ružencového bratstva, – spoluúčasť na duchovných dobrách, modlitbách, sv. omšiach a plodoch apoštolátu členov Rehole dominikánov, – spoluúčasť na ďalších úplných alebo čiastočných milostiach.

2. Prísľuby Panny Márie tým, ktorí sa budú modliť posvätný ruženec, dané prostredníctvom blahoslavevého dominikánskeho kňaza Alana de la Roche (XV.stor.): 1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí. 2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.

3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu; zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.

4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia od lásky k svetu a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom

5.Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.

6.Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie. Nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti; vytrvá v milosti a zaslúži si večný život

7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.

8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti Jeho milostí, vlastných svätým.

9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.

1O.Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.

11.Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, to dosiahneš.

12.Tým, čo budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.

13.Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.

14.Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.

15.Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

Záväzky a práva člena Živého ruženca

– je povinný modliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca, na úmysel za obrátenie hriešnikov, za živých a zosnulých členov Ružencového bratstva, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov);

– uvedený základný úmysel nemusí byť obnovovaný, ak si ho člen raz vzbudil a neodvolal ho;

– pokiaľ sa člen chce modliť aj na iné úmysly, predpokladá sa, že ich prikladá k základnému úmyslu;

– člen Živého ruženca sa nemôže modliť desiatok namiesto iného člena, ktorý sa modliť nechce (za brata, manžela a pod.;

– členovia Živého ruženca vo farnosti Levice – mesto sú povinní zísť sa raz za mesiac na spoločnom stretnutí , a to v každú prvú nedeľu mesiaca, v kostole sv. Michala o 16.OO hod. Pred vystavenou Sviatosťou oltárnou sa spoločne modlíme rozjímavý ruženec, po ktorom sa uskutoční výmena ružencových tajomstiev;

– dôvod každej neúčasti na povinnom mesačnom stretnutí na modlitbe členov Živého ruženca má člen ohlásiť horliteľovi ruže;

– ak si povinnosť účasti na spoločnom mesačnom stretnutí člen nespĺňa a po dobu troch mesiacov sa horliteľovi ruže neohlási, nedá o sebe vedieť, prípadne sa ohlási, ale neudá vážny dôvod svojich neúčastí na stretnutiach, túto skutočnosť je povinný horliteľ ruže čo najskôr oznámiť horliteľovi bratstva, ktorý daného člena navštívi a zistí v čom je problém; horliteľ bratstva môže tomuto členovi navrhnúť inú formu účasti na ružencovom apoštoláte (Svätý alebo Večný ruženec),ak túto možnosť neprijme, môže byť vylúčený z Ružencového bratstva;

– ak sa člen z vážnych dôvodov nemohol zúčastniť na vyššie uvedenom stretnutí, nech si svoje neúčasti čo najskôr nahradí (v ktorýkoľvek deň) do najbližšej prvej nedele v mesiaci účasťou na spoločenstve veriacich (sv. omša v týždni, krížová cesta, modlitba posv. podstaty jeho členstva v Živom ruženci;

– má právo nahliadnuť do účtovníctva Ružencového bratstva.

– má právo voliť členov finančnej komisie, horliteľa svojej ruže, horliteľa bratstva (ak Živý ruženec má jednu alebo dve ruže);

– má právo byť volený. Spoločné mesačné stretnutia členov Živého ruženca podporujú spoločnú modlitbu a vzájomné spoznávanie sa. Odstraňujú individualizmus a tak pomáhajú vytvárať živé kresťanské spoločenstvo, ktorému záleží na fungovaní farnosti. Zároveň sa členovia usilujú premieňať modlitbu na skutky.

Prísľub Panne Márii

Preslávna Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, z túžby tebe slúžiť a tebe sa páčiť, vstúpil(a) som do tvojho Bratstva posvätného ruženca, ktorý si ty priniesla z neba. Pripojil(a) som sa k počtu tvojich ctiteľov, synov a dcér. Teraz skladám (obnovujem) sľub a záväzok lásky k tebe. Prijímam ťa znovu za svoju najmilšiu Matku a odovzdávam sa ti za tvoje dieťa. Sľubujem ti znovu, že svoj desiatok posv. ruženca sa chcem každý deň nábožne pomodliť na tvoju česť a chválu, na úmysel svätej Cirkvi, aby som mohol(a) byť účastným(ou) všetkých odpustkov Bratstva, ktoré akýmkoľvek spôsobom možno získať dnes, celý týždeň a mesiac. Túto zvláštnu lásku a milosť odpustkov prijímam s vďačným srdcom. Pre svoje časné dobro a večné spasenie, na odpustenie hriechov a za moje skoré vyslobodenie z budúceho očistca obetujem Bohu všetky sv. omše, pôsty, modlitby, ružence a všetky dobré skutky, ktoré každodenne na celom svete obetujú za mňa členovia Bratstva. Všetky skutky ráč aj ty, Panna Mária, každodenne za mňa obetovať svojmu milému Synovi, Ježišovi Kristovi, a skrze ne vyprosiť mi polepšenie života a šťastnú hodinu smrti. Amen

Modlitba k Ružencovej Panne Márii

Ó, Máriin posvätný ruženec, sladká reťaz, ktorá nás spája s anjelmi, veža spásy pred útokmi pekla, bezpečný prístav pri našom stroskotaní, nikdy ťa neopustíme. Budeš našou posilou v hodine smrti. Tebe bude patriť náš posledný bozk života, ktorý zhasína. A posledným výdychom našich pier bude tvoje sladké meno, ó,, Kráľovná pompejského ruženca, ó, naša najdrahšia Matka, ó, útočisko hriešnikov, ňo, najväčšia útecha trpiacich. Nech si všade požehnaná, dnes a naveky, na zemi i v nebi. Amen. (Bl. Bartolomej Longo, laický dominikán)

INFORMÁCIE O MODLITBÁCH

Rozpis modlitieb posvätného ruženca pred večernými sv. omšami o 17.15 hod. Predmodlievajú sa členovia jednotlivých ruží živého ruženca

Pondelok – Ruža č.4-Spišáková

Utorok – Ruža č. 5 – Pástorová

Streda – Ruža č. 6- Lukáčová

Štvrtok – Adorácia Najsvätejšej Oltárnej sviatosti

Piatok – Ruža č. 2-Mäsiarová Sobota – Ruža č.1-Tóthová; Ruža č. 3 – Klainová

MESAČNÉ ROZDELENIE MODLITIEB PRI PRAVIDELNÝCH STRETNUTIACH RUŽENCOVÉHO BRATSTVA

Mesiac – č. ruže – tajomstvá
Január ruža č. 1. Tóthová – radostný
Február ruža č. 2 Mäsiarová – svetla
Marec ruža č. 3 Klainová – bolestný
Apríl ruža č. 4 Spišáková – slávnostný
Máj ruža č. 5 Pástorová – radostný
Jún ruža č. 6 Bátovský – svetla
Júl ruža č. 1 Tóthová – bolestný
August ruža č. 2 Mäsiarová – slávnostný
September ruža č. 3 Klainová – radostný
Október ruža č. 4 Spišáková – svetla
November ruža č. 5 Pástorová – bolestný
December ruža č. 6. Bátovský – slávnostný

Horliteľka bratstva

Jozefína Spišáková od r. 2017

Horliteľka bratstva

Ruža č. 1 – Tóthová Margita Mgr.
Ruža č. 2 – Mäsiarová Ružena, Mgr.
Ruža č. 3 – Klainová Marta
Ruža č. 4 – Spišáková Jozefína
Ruža č. 5 – Pástorová Eva
Ruža č. 6 – Pavol Bátovský

Finančná komisia

Erika Barcíková

Stručný prierez históriou vývoja a života Ružencového bratstva v Leviciach

Ružencové bratstvo v Leviciach pri kostole sv. Michala bolo založené vzniknutím 2 živých ruží asi v r. 1984. Jednotlivé ruže fungovali bez vzájomnej i centrálnej koordinácie. Prvá väčšia obnova jej štruktúr sa konala v r. 1995 až 1996, keď boli všetky ruže vo farnosti Levice a postupne aj v celom levickom dekanáte oficiálne zaevidované v Dominikánskom mariánskom centre v Košiciach.
Obnova Ružencového bratstva vo farnosti Levice sa konala od roku 1996 viackrát, a to vždy, keď bolo treba doplniť počet členov, alebo si to vyžadovali Stanovy. Prvá väčšia obnova sa uskutočnila, keď v roku Ruženca Svätý Otec Ján Pavol II. daroval cirkvi ruženec Svetla. Bolo potrebné zvýšiť počet členov všetkých ruží na 20. S Božou pomocou a pomocou Panny Márie sa nám podarilo v priebehu 1 mesiaca vytvoriť 5 dvadsať členných ruží Živého ruženca. V r. 2008 sa Levice rozdelili na dve farnosti, čo si vyžiadalo nutnosť ďalšej obnovy. Vo farnosti Levice -mesto sa vytvorilo 6 ruží Živého ruženca. Stanovy Ružencového bratstva priniesli so sebou ďalšiu požiadavku zmeny štruktúry Ružencového bratstva. Voľby sa uskutočnili 7. februára 2010 v kostole sv. Michala. Druhé voľby prebehli prvú februárovú nedeľu 2014, ktoré potvrdili doterajšie horliteľky jednotlivých ruží. Novou horliteľkou RB sa stala Mgr. Vieroslava Lukáčová. Pre členov Ružencového Bratstva sa konali doteraz 6-krát duchovné obnovy pod vedením dominikánov. 6. septembra 2014 sa uskutočnila spoločná duchovná obnova RB farností Levice-mesto a Levice-Rybníky v kostole sv. Jozefa pod vedením P. Šimona Tyrola. Na jar r. 2017 sa uskutočnili nové voľby horliteliek ruží, v ktorých bola opakovane daná dôvera pôvodným horliteľkám. Na stretnutí horliteľov ruží sa následne zvolila za horliteľku bratstva Jozefína Spišáková.Nové voľby horliteľov
sa konajú každé tri roky. Pre pandémiu COVID-19 sa konali až v r. 2023.  V ruži č.6 sa zvolil za nového horliteľa Pavol Bátovský. Ostatní horlitelia boli opakovane zvolení. Tí následne zvolili za horliteľku Ružencového bratstva opäť Jozefínu Spišákovú.

Aktivity (iná činnosť) RB

zapájanie sa do týždenného upratovania vo farskom kostole a v kostole sv. Jozefa; príprava osláv Božieho Tela; lektorská služba; kostolnícka služba; organizovanie pútí; zabezpečenie modlitieb svätého ruženca po rannej svätej omši a pred večrnou svätou omšou, počas celodennej farskej poklony; kvetinová výzdoba kostolov, modlitby ruženca za zosnulého člena RB pred pohrebom; sv. omše 12x do roka za živých a zomrelých členov RB.

Z finančných prostriedkov Ružencového bratstva sme prispeli

– Predplatné časopisu Svätý Ruženec

– sv. omše za živých a zomrelých členov RB

-kvety na oslavy Božieho Tela a na sviatky Panny Márie

– na obnovu lavíc vo farskom kostole sv. Michala

– podpora seminaristu Maxima Koffiho z Toga

– podpora misií

– adopcia dieťaťa na
diaľku, chlapca, menom Elijah MWEBAZE SSENYONJO z Ugandy

– podpora adoptívneho dieťaťa Elijaha Mwebaze Ssenyonjo z Ugandy

Podľa stanov RB má právo nahliadnuť do účtovníctva RB každý člen Živého, Svätého a Večného ruženca. V našom RB vedie účtovníctvo zvolená členka finančnej komisie Erika Barcíková.

Plánujeme

Naďalej byť nápomocní našim duchovným otcom podľa aktuálnych potrieb farnosti, zachovať aktivity, ktoré vykonávame. Organizovanie spoločných pútí 2x do roka;

Aktuálne oznamy RB

Pravidelné stretnutia Ružencového bratstva sa konajú vždy prvú nedeľu v mesiaci od 16.00 na spoločnej modlitbe posvätného ruženca pri vystavenej Oltárnej Sviatosti. Sv. omša za živých i zomrelých členov Ružencového bratstva;
Sv. omša za živých i zomrelých členov v 1. polroku 2024 – večer 1.1., 2.3., 13.5.; za zomrelých členov: ráno 11.2.,  8.4., 2.6. vo farskom kostole sv. Michala