eRko

eRko (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí) je v súčasnosti jednou z najväčších detských organizácií na Slovensku. Hoci začiatky práce s deťmi siahajú už do roku 1973, svoje oficiálne fungovanie začalo eRko až v roku 1990, kedy bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie. Zastrešuje dobrovoľníkov, najmä mladých ľudí, ktorí svoj voľný čas venujú deťom do 15 rokov. Tieto deti sa po dovŕšení 15 rokov, ak sami chcú, môžu stať novými dobrovoľníkmi a tak nestratiť s eRkom kontakt.
Napĺňanie hlavného motta: „Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí“ sa uskutočňuje hlavne prostredníctvom pravidelných stretiek s deťmi vo farnostiach. Dobrovoľníci tu vytvárajú s deťmi spoločenstvo, a snažia sa, v prvom rade prostredníctvom osobného príkladu, pomáhať deťom pri formovaní na zrelé kresťanské osobnosti a pri osvojovaní si základných eRkárskych hodnôt, akými sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.
Popri starostlivosti o deti nezabúda eRko ani na svojich dobrovoľníkov, ktorým ponúka rôzne kurzy, workshopy, semináre (Začíname, Základný kurz, Kurz o táboroch, Farbičky čarbičky, Rozvojový seminár…), kde môžu získať nové poznatky pre prácu s deťmi, nabrať motiváciu, chuť, načerpať inšpiráciu, podeliť sa so svojimi skúsenosťami i starosťami. Popri vedomostnom sa nezanedbáva ani duchovný rast dobrovoľníkov, ktorý sa realizuje najmä prostredníctvom duchovných cvičení pre eRkárov.
eRko je aj publikačne činné. Pre deti každoročne vydáva napr. časopis Rebrík, kalendár Tik Tak blok… A pre dobrovoľníkov metodicko-informačný časopis Lusk a iné príručky, ktoré pomáhajú pri práci s deťmi a príprave stretiek.

O eRku v Leviciach

Prvé eRko stretká pre deti začali v Leviciach fungovať v roku 1999 na podnet a pod záštitou nášho vtedajšieho p. kaplána Petra Haydena. Vo vianočnom období roku 2000 sa eRkári z farnosti Levice po prvýkrát zapojili do koledovania po domácnostiach, teda do veľkého a už dlhodobo fungujúceho projektu Dobrá novina, ktorý je zameraný na pomoc deťom v rozvojových krajinách, najmä v Afrike. V auguste roku 2001 sa deti dočkali aj prvého letného tábora, ktorý sa uskutočnil na fare v Bolešove. Odvtedy tradícia každoročného organizovania letných táborov úspešne pokračuje pre veľký záujem zo strany detí aj ich rodičov.
V súčasnosti v našej farnosti prebiehajú v prvom rade pravidelné eRko stretká, kde sa v skupinke spolu s deťmi modlíme, rozprávame o rôznych témach, hráme, tvoríme, kreslíme… Stretávame sa každú druhú sobotu na fare v meste od 15:00. Okrem pravidelných stretiek vo farnosti sa s deťmi zapájame aj do iných aktivít organizovaných eRkom, ako napr. Dobrá novina, Detský čin pomoci, Deň radosti, Biela stužka …

MISIJNÉ ZDRUŽENIE DUCHA SVATÉHO

Z histórie

Misijné Združenie Ducha Svätého je spoločenstvo veriacich žijúcich vo svete ako modlitbové a apoštolské spoločenstvo, ktoré je pripojené k Misijnej Kongregácii Služobníc Ducha Svätého a má účasť na jej trojičnej spiritualite a misionárskej charizme. Jeho členovia sú nesení láskou Otca, zapojení do Ježišovho poslania za spásu sveta a vedení Duchom Svätým ako štvrtá časť Šteylského misijného diela, ktoré založil b. Arnold Janssen v Šteyle v Holandsku. Takto tisíce laikov vo svete spoluúčinkujú v apoštoláte hlásania a šírenia Evanjelia vo svete. Názov „Misijné Združenie Ducha Svätého” nesie posolstvo, že ako každý pokrstený, aj člen tohto Združenia je misionárom na svojom mieste. Prejavuje osobitnú úctu k Duchu Svätému, k večnej Láske v tajomstve Najsvätejšej Trojice. Spoločenstvo s Duchom Svätým je zároveň spoločenstvo s nebeským Otcom a s Ježišom Kristom, ako aj spoločenstvo s celou Cirkvou a so svojimi blížnymi. Misijné združenie Ducha Svätého je rozšírené vo všetkých krajinách, kde pôsobia Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého. Jeho pôvod je z r. 1978 v Šteyle. Biskup Dr. J. M. Gijsen mu udelil biskupské požehnanie 15. 1. 1982 a odporúčal jeho rozširovanie. Na Slovensku sa tento apoštolát misijných sestier rozvíjal už v období komunizmu v ústraní a tajne. V slovenskej provincii dostal cirkevné schválenie od Arcibiskupského úradu v Trnave r. 1992, od Biskupského úradu v Nitre a od Konferencie biskupov Slovenska v Banskej Bystrici r. 1995.

Členstvo

Záujemcovia sa prihlasujú písomne a do Združenia sa začlenia zasvätením sa Duchu Svätému buď individuálne, alebo v skupine vo farnosti. Zasväcujú sa Duchu Svätému a oddávajú sa jeho vedeniu. Vydávajú svedectvo kresťanského života vo svojej rodine, farnosti, alebo v zamestnaní a v duchu kresťanskej lásky poskytujú pomoc svojim blížnym. Členovia sa nezaväzujú nijakým zvláštnym sľubom, ale očakáva sa, že budú plniť a prakticky žiť svoj krstný sľub a stavovské povinnosti kresťana. Všetkým sa odporúča rásť v láske k Bohu a blížnemu, denne sa spojiť v niektorej modlitbe s Duchom Svätým, vhodné sú: hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý” a sekvencia „Duchu Svätý príď z neba” alebo krátke – strelné modlitby k Duchu Svätému. Počas dňa si uvedomovať prítomnosť Ducha Svätého. Odporúča sa čítať sv. Písmo, a účasť na sv. omši, podľa možnosti aj vo všedné dni. Ku spoločnej modlitbe sa schádzajú raz v mesiaci, obyčajne na tretí pondelok alebo v nedeľu pred uvedeným pondelkom, ako je to zvykom aj v Misijných Kongregáciách, z úcty k tretej Božskej osobe. Úmysly, na ktoré členovia obetujú svoje modlitby: • ¬hlásanie a rozšírenie Evanjelia vo svete, zvlášť v misiách • zjednotenie odlúčených kresťanov s katolíckou Cirkvou • udržanie a zveľadenie náboženského života v rodinách • kňazské a rehoľno-misionárske povolania Hlavnou patrónkou je Panna Mária, ktorú uctievame a vzývame ako Nepoškvrnenú Nevestu Ducha Svätého.

Pôsobenie Misijného ZdruŽenia Ducha Svätého vo farnosti Levice - mesto

MzDSv. bolo v Leviciach založené 28. mája 1998, nebohou Pavlínou Kubalovou. Postupne sa zapojilo do tohto spoločenstva 42 členov, z toho traja nás už predišli do večnosti. Tohto času má naše misijné združenie 39 členov. Modlitbovú skupinu vedie od roku 2004 pani Eva Valkovičová, ktorá má na starosti aj korešpodenciu – okružné listy s misijnými sestrami. Povinný finančný príspevok nie je predpísaný, ale naše združenie posiela našim sestrám asi dvakrát v roku dobrovoľný príspevok, ktorý sa použije na vzdelávanie misijného dorastu a na prípravu novomisionárok.. Služobnice Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre nás každoročne pozývajú do spoločnej prípravy na slávenie Turíc, aby sme v Duchu Svätom kráčali cestou nášho života a všade ohlasovali radostnú zvesť evanjelia. Členovia MzDSv. Sa schádzajú na spoločné modlitby raz za mesiac, a to v tretí pondelok.

Motto združenia :
„Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí!”

POZÝVAME VÁS … Brat, sestra, nemáš aj Ty túžbu poznať nás a pripojiť sa do tohto misijného diela lásky, podporovať misionárov, aby sa rozšírilo Kristovo evanjelium pre záchranu duší po celom svete?

Príďte medzi nás :

každý 3. pondelok mesiaca; – ranná sv. omša o 6.45 hodine vo farskom kostole sv. Michala; – po sv. omši – spoločné modlitby posvätného ruženca s farským spoločenstvom; – MzDSv. – modlíme sa modlitby dané Kongregáciou Misijných sestier. Potešíte nás svojou prítomnosťou, ale najväčšiu radosť urobíte Trojjedinému Bohu. Prijmite pozdrav od členov Misijného združenia Ducha Svätého z farnosti Levice – mesto
„Duch Svätý mocne zasiahne do behu dejín sveta, ak ho budeme častejšie a vrúcnejšie vzývať.”
( Sv. Arnold Janssen, SVD)