Združenie zázračnej medaily

Podomová návšteva Panny Márie

(hlavný apoštolát ZZM)

Združenie Zázračnej medaily je jedna z vetiev Vincentskej rodiny. Je to verejné združenie veriacich (laikov, kňazov, zasvätených, jednoducho tých, ktorí majú radi Pannu Máriu). Vzniklo krátko po zjaveniach P. Márie sv. K. Labouré, ktoré boli v r. 1830. Zo začiatku malo miestny charakter, no Pius X. ho v r. 1909 schválil pre celú Cirkev.

Cieľom ZZM je šíriť úctu k Panne Márii prostredníctvom medaily a podomovej návštevy Panny Márie, vlastné posvätenie a tiež šírenie charizmy sv. Vincenta.

V čom spočíva podomová návšteva Panny Márie? Vytvorí sa skupinka 20 – 25 rodín, aby mohla prísť kaplnka 2x do roka do domácností. Kaplnku si môžu zobrať rodiny i rozvedení, slobodní, vdovy, vdovci. Kaplnka je pre danú rodinu, domácnosť (nechodia tam všetci členovia skupinky). Kaplnku má na starosti vedúca (koordinátorka), ktorá určuje termíny návštev, stará sa o doplnenie kníh, Zázračných medailí… spolupracuje s centrom Združenia Zázračnej medaily v Nitre.

Cieľ podomových návštev:

oživiť vieru, viac sa priblížiť k Pánu Bohu (cez Máriu k Ježišovi). Urobiť zo svojej domácnosti svätyňu Božej Matky; posvätenie seba i rodiny – hlbší sviatostný život; šíriť charizmu sv. Vincenta (služba núdznym).

Ako prebieha podomová návšteva?

Keď príde kaplnka do rodiny, treba sa pomodliť Modlitbu prijatia (je na letáčiku v kaplnke), manžel, manželka môže prečítať úryvok z evanjelia, alebo sa pomodliť desiatok ruženca… Láska je vynachádzavá do krajnosti (sv. Vincent).
Kaplnku treba dať na dôstojné miesto, obďaleč môžu byť kvety a sviečky (radšej umelé). Počas návštevy Panny Márie je dobre sa venovať osobnej modlitbe, ale aj spoločnej modlitbe. Nebojte sa povedať Panne Márii o všetkom… je to tá najlepšia matka. Je dobré Pannu Máriu obdarovať. Buďte vynachádzaví v láske. Môžete si dať predsavzatie, že budete chodiť na sv. omšu aj cez týždeň, že si vykonáte dobrú sviatosť zmierenia, rýchlo odpustíte blížnemu, poďakujete manželke, manželovi…Najkrajším darom je zasvätenie rodiny Panne Márii (nachádza sa na dekréte, ktorý dostane každá rodina, domácnosť). Na konci pobytu Panny Márie v domácnosti sa modlí Modlitba rozlúčky. S kaplnkou chodia aj knižky o sv. Vincentovi, sv. Kataríne, sv. Lujze,  svedectvá Dar od Nepoškvrnenej a knižočka Slávenie podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily (sú tam úryvky zo Sv. písma, meditácie na každý deň, litánie, krížová cesta…), Deviatnik k Panne Márii Zázračnej medaily a tiež letáčiky s Modlitbami prijatia a rozlúčky.
Keď sa vytvorí skupinka, kaplnku príde posvätiť kňaz Misijnej spoločnosti a vtedy vzniká ZZM vo farnosti.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame

PREDSTAVENIE ZZM VO FARNOSTI SV. MICHALA V LEVICIACH

Od konca roka 2022 sa so sr. Máriou Gostíkovou DKL v Nitre plánovalo vytvorenie Združenia Zázračnej medaily (ZZM) vo farnosti Sv. Michala v Leviciach. Vďaka Bohu a modlitbám sa paralelne vytvárala skupinka Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. Po obdržaní súhlasu od p. dekana Mons. Jána Bednára a za jeho podpory sa predstavenie ZZM v našej farnosti uskutočnilo dňa 5. 2. 2023 v rámci všetkých troch dopoludňajších sv. omší.
Svojou návštevou nás poctili sr. Mária a Agneška, DKL. V kostole bola vystavená Kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily, kostol bol vyzdobený krásnymi obrazmi Panny Márie a Zázračnej medaily. Pre veriacich boli pripravené knihy, modlitby, Zázračné medaily, škapuliare, zoznam záujemcov o kaplnku, detské vymaľovánky ai., ale hlavne veľa otvorených sŕdc pre prijatie všetkého s láskou, čo nám sestry DKL priniesli. Sr. Mária nám vysvetlila posolstvo, ktoré Panna Mária odovzdala sv. Kataríne Labouré v roku 1830, na sv. omši pre mládež aj zážitkovým spôsobom vo forme scénky prvého stretnutia sr. Kataríny Labouré s Pannou Máriou hranej deťmi počas kázne p. kaplána Filipa Gulaia. Scénky plynule pokračovali a dotkli sa následných udalostí: opätovného stretnutia týchto dvoch žien so želaním Panny Márie dať raziť medailu so symbolmi, ktorých význam /symboliku/ jej podrobne vysvetlila. Na základe množstva udalostí a svedectiev začali ľudia nazývať túto medailu zázračnou. Na záver detskej sv. omše bolo vylosovanie štyroch výhercov Pexesa zo života svätých za odovzdané kresby.
Sr. Mária predstavila ZZM ako medzinárodné verejné združenie veriacich. Apoštolátom evanjelizácie ZZM je Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily, ktorej cieľom je navrátiť ducha modlitby a kresťanského života do rodín. Sr. Mária pozvala a povzbudila prítomných k prijatiu návštevy a nežnej blízkosti Panny Márie prostredníctvom putovnej kaplnky, kedy si rodiny môžu vyprosiť mnoho milostí, i nových. Kaplnku si rodiny obvykle po týždni odovzdávajú podľa vopred vytvoreného harmonogramu putovania kaplnky pre príslušnú skupinku veriacich.
Všetci sme vnímali nádhernú atmosféru a Božiu lásku, ktorú nám sestry Mária a Agneška, DKL priniesli z Nitry. Veriaci si odniesli materiály pre svoje duchovné potreby, príp. sa zapísali do zoznamu záujemcov o kaplnku a živo diskutovali.
S veľkou vďačnosťou v srdci pokračujeme v modlitbách za požehnanie celej vincentínskej rodiny, za hojné ovocie apoštolátu ZZM v Leviciach i na celom Slovensku. “Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“

POŽEHNANIE KAPLNIEK ZZM VO FARNOSTI LEVICE - MESTO V KOSTOLE SV. MICHALA ARCHANJELA

Predstavenie Združenia Zázračnej medaily v našej farnosti Levice – mesto sme mali česť zažiť v prítomnosti sr. Márie a Agnešky DKL, dňa 5.2.2023 v rámci troch dopoludňajších sv. omší v kostole sv. Michala archanjela. V kostole bola vystavená Kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily spolu so zoznamom, do ktorého sa priebežne mohli zapisovať záujemci o podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily.
Mimoriadnou udalosťou bola aj slávnostná sv. omša požehnania kaplniek, ktorú celebroval dňa 2. marca 2023 v kostole sv. Michala Archanjela vzácny hosť, páter Pavol Noga, lazarista, pôsobiaci v Banskej Bystrici. V homílii nám priblížil za akých náročných spoločenských udalostí odovzdala Panna Mária sv. Kataríne Labouré a svetu v roku 1830 posolstvo, ako ísť ďalej. Toto mariánske zjavenie je dodnes jediným zjavením, kedy Panna Mária dovolila, aby sa jej človek dotkol. Sv. Katarína Labouré so zloženými rukami v lone Panny Márie prežila dve najkrajšie hodiny svojho života. Tento dotyk človeka s našou Nebeskou Matkou ostal natrvalo spečatený v odkaze Zázračnej medaily, na ktorej je napísané:
“Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“.
Začali sa diať zázraky – reťaz zázrakov. Vidíme aj dnes dianie v našej spoločnosti… je tu čas Zázračnej medaily! Potrebujeme sa aj my chytiť našej Nebeskej Matky, ktorá vo Fatime povedala: “Príde čas, kedy prídem do každej rodiny”.
Deje sa to práve teraz. Štyri kaplnky, ktoré dnes požehnávame, sú začiatkom reťaze, reťaze milostí a zázrakov, ktorá pôjde ďalej. Prísľub Panny Márie sa práve začína v Leviciach, lebo Levice to potrebujú. Panna Mária vie, že sme v smrteľnom nebezpečenstve, preto nám potrebuje povedať: “Ja som s vami”. Záleží mi na vás a preto vám prichádzam na pomoc skrze túto kaplnku. Matka urobí všetko pre svoje deti, aby ich zachránila. Aj naša Nebeská Matka urobí všetko keď vidí, ako jej deti hynú, strácajú sa, sú domotané, závislé… Otvorme dvere našich domácností a privítajme Nebeskú Matku u nás doma, aby sme mohli na Jej príhovor pocítiť zázraky! Levice potrebujú zázraky! Amen.
Po požehnaní kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily a prečítaní modlitby privítania kaplniek, ich páter Pavol odovzdal vedúcim skupiniek.
Ďakujeme Bohu, sestrám DKL a pátrovi Pavlovi za veľké povzbudenie. Odniesli sme si kúsok neba do našich rodín, vzťahov, spoločenstiev a farnosti pre budovanie Božieho kráľovstva, aby sme sa s pomocou Panny Márie stávali lepšími učeníkmi jej Syna.

Skupinky Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily v Leviciach pokrývajú nižšie uvedené ulice a lokality

Skupinka 1: Vojenská, M.Monaca, Fr.Hečku, Severná, Obrancov mieru, Jilemnického, Tekovská…
Skupinka 2: Vajanského, Dopravná, Na Lúkach, Kpt.Nálepku, Okružná, M.R.Štefánika…
Skupinka 3: Vojenská, Červenej armády, Gaštanova, Engelsa, Hviezdolsavova, Koháryho, K.Marxa, Tyršova, Kpt. Nálepku, L.Ivana, sídlisko Vinohrady (vo výhľade samostatná skupinka)
Skupinka 4: farnosť Levice – Rybníky.
Jeden čnostný skutok razí cestu druhému. (sv.Vincent de Paul)
Link na Združenie Zázračnej medaily na Slovensku: www.zzm.sk
„Boh je láska a chce, aby sme k Nemu išli cestou lásky.“ (sv.Vincent de Paul)