Bratstvo božského srdca Ježišovho

Pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu vznikla v 17. storočí na žiadosť samého Pána Ježiša Krista. O zavedení a rozšírení tejto úcty dal svetu poznanie skrze sv. Margitu Máriu Alacoque, mníšku z rehole Navštívenia Panny Márie v Paray-le-Moniale. Pápež povolil na česť Božskému Srdcu zriadiť spolky, aby sa úcta Najsv. Srdca Ježišovho čím viac rozširovala.
Bratstvo Božského Srdca Ježišovho vo farnosti Levice – mesto V našej farnosti ho uviedla do života pani Anna Maďarová v roku 2004. Kresťania sa do bratstva postupne prihlasujú, niektorí časom zomreli a teraz je zaevidovaných 47 ľudí. Keď pani Maďarová vážne ochorela a zo zdravotných dôvodov sa nemohla už postarať o administráciu v bratstve, prevzala za ňu túto milú povinnosť pani Eva Valkovičová. V Litave je centrum BBSJ pre celé Slovensko, kde je zaregistrované aj naše spoločenstvo a každý člen má svoje registračné číslo. Dostal tiež pravidlá Bratstva Božského Srdca Ježišovho. Denne sa každý člen pomodli Otčenáš, Zdravas Mária a Verím v Boha so strelnou modlitbou: “Božské Srdce Ježišovo, daj aby som ťa vždy viac a viac miloval”. Jednotliví členovia BBSJ vytvárajú spoločenstvo, ktoré sa reťazovo modlí deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu. Dodržiavanie stanov Bratstva Božského Srdca Ježišovho nikoho z členov nezaväzujú pod ťarchou hriechu. Každý prvý piatok je ranná svätá omša obetovaná za členov nášho spoločenstva. Po svätej omši je pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu spojená s poklonou Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti s odprosujúcimi modlitbami. Na prvú nedeľu sa opäť pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou modlíme pred ukončením adorácie litánie a odprosujúce modlitby. Členovia BBSJ majú vo zvláštnej úcte sviatok Božského Srdca Ježišovho. Písomnosti a prihlášky členov registruje členka Eva Valkovičová.

Modlitba pri vstupe do Bratstva Božského Srdca Ježišovho

Noví členovia BBSJ pred oltárom, sochou, alebo obrazom Božského Srdca Ježišovho recitujú: Ja,….meno…., s túžbou vždy viac a viac šíriť úctu k Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý za nás na kríži zomrel a úctu k jeho Srdcu, ktoré v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej láskou k nám horí, a s túžbou nahradiť urážky, ktorých sa mu najmä v tejto Sviatosti dostáva – pripájam sa k ostatným členom Bratstva Božského Srdca Ježišovho, aby som i ja mal účasť na odpustkoch udelených tomuto Bratstvu a na dobrých skutkoch a modlitbách, v ňom vykonávaných, aby som tak zadosťučinil za moje hriechy a pomáhal tiež dušiam v očistci. Pane Ježišu, prijmi všetkých členov tohto Bratstva do svojho Najsvätejšieho Srdca, aby roznecovaní tvojou Božskou láskou, plnili tvoje prikázania i svoje stavovské povinnosti. Amen. Písomnosti a prihlášky členov registruje členka Eva Valkovičová. Dekrétom č. 1709-3/2015 zo dňa 6. januára 2016 z ustanovenia Mons. Mariána Chovanca, banskobystrického diecézneho biskupa bolo obnovené a dostalo nový názov:

SPOLOČENSTVO NAJSVATEJŠIEHO SRDCA JEŽISŠOVHO vo farnosti Litava