Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – 31. 03. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnešnú nedeľu 31. 03. slávime Zmŕtvychvstanie Pána Ježiša.

Počas celého Veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána recituje alebo spieva mariánska antifóna Raduj sa, nebies Kráľovná.

Zajtra, 01. 04. v pondelok vo Veľkonočnej oktáve budú sväté omše iba vo farskom kostole: 7.30,8.45 po maď., 10.30 a o 18.00.

V deviatniku k Božiemu milosrdenstvu budeme od nedele 31. 03. pokračovať vždy pred večernou svätou omšou o 17.45.

Veľkonočná oktáva sa zavŕši Nedeľou Božieho milosrdenstva 07. 04.,kedy vás pozývame na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva pred vystavenou Oltárnou sviatosťou o 15.00. Potom nasleduje obvyklá pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci s modlitbou svätého ruženca, odprosujúcou modlitbou na prvú nedeľu v mesiaci, Eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev.

V stredu 03. 04. pokračuje vo fare katechéza prvoprijímajúcich o 16.30.

Zbierka „Mládež“ na podporu mládežníckych centier a podujatí v našej banskobystrickej diecéze bola vo výške 840,-€.Zbierka je už odoslaná. Srdečné Pán Boh zaplať!

Vyprosujeme vám, milí veriaci, pravú veľkonočnú radosť z Kristovho zmŕtvychvstania a jeho víťazstva nad hriechom a nad smrťou!

K prvému piatku vzhľadom na blízke spovedanie pred Veľkou nocou, môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia, v stredu, štvrtok a v piatok od 17.00.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284.

Mons. Ján Bednár, farár