Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania - 17. 04. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnešnú nedeľu 17. 04. slávime Zmŕtvychvstanie Pána. Po svätých omšiach vás prosíme o milodary na opravu lavíc.

 Zajtra, 18. 04. v pondelok vo Veľkonočnej oktáve budú sväté omše vo farskom kostole: 7.30, 8.45 maď.,10.30 a o 18.00. V kostole sv. Jozefa v pondelok nebude svätá omša.

 Začína sa Veľkonočná oktáva a zavŕši sa Nedeľou Božieho milosrdenstva 24. 04., kedy vás pozývame na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva pred vystavenou Oltárnou sviatosťou o 15.00.

 V deviatniku k Božiemu milosrdenstvu budeme od nedele 17. 04. pokračovať vždy pred večernou svätou omšou o 17.45.

 Počas celého Veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána recituje alebo spieva mariánska antifóna Raduj sa, nebies Kráľovná.

 V stredu 20. 04. pokračuje vo fare katechéza prvoprijímajúcich o 16.30 a katechéza birmovancov v piatok 22.04.o 15.30.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan