Nedeľa Zoslania Ducha Svätého – 19. 05. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Slávime nedeľu Zoslania Ducha Svätého, ktorou sa končí Veľkonočné obdobie a začína liturgické obdobie Cez rok. Veriaci, ktorý sa v kostole alebo kaplnke zúčastní na slávnostnom recitovaní alebo speve hymnu Príď Duchu Svätý tvorivý, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Od pondelka sa opäť modlíme Anjel Pána.

Dnes, na tretiu nedeľu v mesiaci 19.5. môžete odovzdať svoj milodar na opravy, skrášlenie a iné potreby našich kostolov. Srdečné Pán Boh zaplať za vašu spoluzodpovednosť o naše chrámy, ktoré sú naším spoločným domovom.

V pondelok 20.5. je po rannej svätej omši stretnutie členov Misijného Združenia Ducha Svätého pri spoločnej modlitbe.

Na turíčny pondelok 20.5. bude svätá omša v maďarskom jazyku o 16.30, kedy sa odslúži úmysel svätej omše zo stredy. V stredu už potom svätá omša nebude.

V štvrtok 23.5. slávime sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza.

V sobotu 25. 5. ste pozvaní na Krížny vrch, na Deň sv. Urbana, kde sa bude sláviť svätá omša o 14.00 svätá omša pri soche sv. Urbana a potom pri Krížnovšskej studni vás očakáva kultúrny program a občerstvenie. Bližšie info na plagáte.

Ďakujeme za milodary vo výške 656,-€, ktorými ste podporili naše katolícke masmédiá. Sú už odoslané. Pán Boh zaplať!

Konferencia sv. Jozefa v Leviciach ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili benefičného koncertu 11. mája v levickej synagóge a prispeli na zlepšenie života núdznych. Výnos koncertu bol 480.-Eur. Pán Boh zaplať!

V nedeľu 26. 5. pristúpia k 1. Svätému prijímaniu žiaci zo ZŠ na ulici sv. Michala a zo ZŠ na Školskej ulici. Nácvik budú mať v štvrtok 23. 5. o 15.00 v kostole sv. Michala, sviatosť zmierenia v sobotu 25. 5. o 10.00, následne si vyzdvihnú šaty na farskom úrade.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete na našej webovej stránke www.faralevice.sk; Nájdete nás aj na facebooku – Farnosť sv. Michala archanjela – Levice mesto alebo facebook.com/faralevice.

Mons. Ján Bednár, farár