Nedeľa Najsvätejšej Trojice – 26. 05. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Slávime nedeľu Najsvätejšej Trojice.


Dnes, 26.5. vás pozývame k modlitbám v Mariánskom Večeradle do farského kostola o 16.30.


V štvrtok 30.5. je prikázaný sviatok slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sväté omše budú iba vo farskom kostole ráno o 6.45, popoludní o 16.30 a večer o 18.00 všetky po slovensky. Už v stredu 29.5.v predvečer slávnosti sú sväté omše o 16.30 po maď.o 18.00 po slov. s touto platnosťou.


V štvrtok 30.5. po večernej svätej omši bude procesiaNajsvätejšou Sviatosťou okolo farského kostola. Prosíme Ružencové bratstvo, aby tak, ako po iné roky,, pripravili štyri oltáriky. Prosíme obetavé ženy, ktoré môžete priniesť do kostola lupienky kvetov. Prvoprijímajúce deti nech prídu sypať lupienky pred Pána Ježiša v Oltárnej sviatosti.


V sobotu 1.6. sa budú po rannej svätej omši o 7.30 a večer po svätej omši o 18.00 zapisovať úmysly ranných a večerných svätých omší na 2. polrok 2024.


Od soboty 1.6. budú pred večernými svätými omšami o 17.50 spievané litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.


Pozývame vás, milí veriaci,7.6.2024 na púť z príležitosti 350. Výročia prvého zjavenia Ježiša sv. Margite Márii Alacoque do farnosti Litava, konanej na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Odchod autobusu bude v piatok 7.6.ráno o 7.00 spred fary v meste. Cestovné sa bude vyberať v autobuse vo výške podľa počtu zúčastnených.


Oznamujeme rodičom, že od 15. júla do 19. júla vrátane (od pondelka do piatku), organizujeme na fare v meste denný tábor pre deti. Bližšie informácie sa dozviete priebežne.


Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284


Oznamy nájdete na našej webovej stránke www.faralevice.sk; Nájdete nás aj na facebooku – Farnosť sv. Michala archanjela – Levice mesto alebo facebook.com/faralevice.Mons. Ján Bednár, farár