Nedeľa utrpenia Pána - 02. 04. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Mimoriadna zbierka z minulej nedele vo výške 790,-€ je už odoslaná. Vyslovujeme vám srdečné Pán Boh zaplať za štedro prejavenú kresťanskú solidaritu!

 Dnes 2. 4. slávime Palmovú (Kvetnú) nedeľu. Tradične býva zbierka na podporu mládežníckych projektov a aktivít v banskobystrickej diecéze. Srdečne ďakujeme.

 Spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou bude ešte v nedeľu (2.4.) od 16.00 do 18.00. Využite tento deň, kedy bude spovedať viacej kňazov. Nenechávajte si, prosíme, sviatosť zmierenia na ďalšie dni, lebo už nebude výpomoc. K prvému piatku v apríli sa už v tomto prípade nebude spovedať, pretože je Veľký piatok.

 Túto nedeľu 2.4. od 15.00 do 16.00 bude v nedeľu vystavená Sviatosť oltárna. V rámci poklony bude Korunka, modlitba ruženca a výmena tajomstiev. Na Kalvárii bude krížová cesta od 15.00.

 V pondelok 3. 4. sa bude spovedať iba v maďarskom jazyku od 14.30 do 16.30 vo farskom kostole. Prosíme maďarsky hovoriacich veriacich, aby prišli tento pondelok, neskôr už nebude možnosť. Úmysel z veľkonočného pondelka sa odslúži pri svätej omši o 16.30.

 V štvrtok Svätého týždňa 6.4. (Zelený štvrtok)ráno nebude svätá omša. Pamiatku Pánovej večere budeme sláviť o 16.30 po maďarsky a o 18.00 po slovensky.

 Piatok Utrpenia Pána (Veľký piatok) 7. 4. budú ráno o 8.00 Ranné chvály s posvätným čítaním a po nich prvý deň Deviatnika k Božiemu milosrdenstvu. Následne sa presunieme na Kalváriu na pobožnosť Krížovej cesty o 9.30.

 Cirkev v tento deň neslávi Eucharistiu (svätú omšu). Dodržiavame prísny pôst, zdržujeme sa mäsitého pokrmu, čo nie možné nahradiť iným skutkom pokánia. Slávenie utrpenia a smrti Pána po slovensky bude o 15.00 a po maďarsky o 17.00. Poklona pri Božom hrobe bude do 20.00. Milodary pri Božom hrobe v piatok a v sobotu budú obetované na Svätú zem.

 Vo svätú sobotu 08. 04. sa modlíme o 8.00 Ranné chvály s posvätným čítaním, pokračujeme druhým dňom Deviatnika k Božiemu milosrdenstvu. Následne sa vystaví Oltárna sviatosť nad Božím hrobom. Celodenná poklona pri Božom hrobe potrvá do 16.15.

 Veľkonočnú Vigíliu budeme sláviť o 16.30 po maďarsky a o 19.30 po slovensky.

 Vyprosujeme požehnané prežívanie Svätého týždňa.

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan