Nedeľa Najsvätejšej Trojice – 04. 06. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

 Slávime nedeľu Najsvätejšej Trojice, ktorá je zároveň prvou nedeľou v mesiaci. Pozývame vás od 15.00 na poklonu Najsvätejšej Sviatosti do farského kostola sv. Michala s obvyklým modlitbovým programom.

 Počas celého mesiaca jún sú pred večernou svätou omšou o 17.50 spievané litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.

 V štvrtok 8.6. slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sväté omše budú iba vo farskom kostole ráno o 6.45, popoludní o 16.30 a večer o 18.00. Už v stredu 7.6.v predvečer slávnosti sú sväté omše o 16.30 po maď. a o 18.00 po slov. s touto platnosťou.

 V štvrtok 8.6. po večernej svätej omši bude procesia s Najsvätejšou Sviatosťou okolo farského kostola. Prosíme Ružencové bratstvo, aby tak, ako po iné roky pripravili štyri oltáriky.

 V sobotu 10.6. sa budú po rannej svätej omši o 6.45 a večer po svätej omši o 18.00 zapisovať úmysly ranných a večerných svätých omší na 2. polrok 2023.

 V sobotu 10.6. máme slávnosť sviatosti birmovania vo farskom kostole o 10.00, ktorú vyslúži našim birmovancom Mons. Branislav Koppal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy.

 Birmovankyne pristúpia k sviatosti zmierenia v stredu 7.6. od 16.30. Po svätej omši budú mať nácvik. Birmovanci pristúpia k sviatosti zmierenia v piatok 9.6. od 16.30.

 Pozývame vás na púť do Czestochowej. Termín odchodu je 30. 6. 2023 o 03.00 z parkoviska pri Bille vedľa železničnej stanice v Leviciach. Cena 85,-€ zahŕňa ubytovanie, večeru raňajky, cestovné poistenie a dopravu. Návrat je 1.7. vo večerných hodinách. V prípade záujmu sa hláste u pani Evy Hajdamárovej na tel.č. 0908 170 815.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Oznamy nájdete na našej webovej stránke www.faralevice.sk;

Nájdete nás aj na facebooku – Farnosť sv. Michala archanjela – Levice mesto alebo facebook.com/faralevice

Mons. Ján Bednár, dekan