4. Veľkonočná nedeľa - 30. 04. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnešná 4. Veľkonočná nedeľa, je nedeľou Dobrého pastiera, kedy okrem, veľmi potrebných modlitieb, formou zbierky aj finančne podporujeme kňazský seminár. Srdečne ďakujeme v mene všetkých bohoslovcov.  Mariánske Večeradlo modlitby bude dnes v nedeľu 30. apríla o 16.30 vo farskom kostole sv. Michala.

 Od pondelka 1. 5. počas celého mesiaca sa budú spievať pred svätými omšami loretánske litánie o 17.50.

 Dňa 2.5.2023 sa bude konať zápis detí do MŠ sv. Vincenta de Paul od 9.00 – 14.00 hod. V prípade záujmu rodičov o MŠ bude možné vyplniť elektronickú prihlášku od 1.5.2023.

 K prvému piatku môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia v stredu, štvrtok a piatok od 16.00. Chorých doma navštívime v dohodnutých termínoch.

 V stredu 3. 5. si pripomíname 20. výročie smrti banskobystrického biskupa Mons. Jozefa Feranca.

 V štvrtok 4. 5. bude koncelebrovaná svätá omša o 9.30 vo farnosti Čajkov z príležitosti rekolekcií kňazov levického dekanátu.

 V piatok 5. 5. vás pozývame na večernú svätú omšu o 18.00, ktorú bude celebrovať misionár, verbista, Martin Madasséry, SVD, ktorý v súčasnosti pôsobí vo farnosti Zbrojníky. Po svätej omši bude možnosť dialógu s pátrom misionárom.

V nedeľu 7. 5. pri svätej omši o 8.45 budú mať prvé sväté prijímanie deti zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.

 V nedeľu 7. 5. príde celebrovať svätú omšu o 10.30 pán kaplán z Novej Bane Jozef Mikuláš, pochádzajúci z Pukanca a na konci svätej omše udelí svoje novokňazské požehnanie.

 Ružencové bratstvo prosí všetkých svojich členov, aby prišli prvú májovú nedeľu 7. 5. o 16.00 na spoločnú modlitbu svätého ruženca a výmenu tajomstiev, nakoľko sa zároveň uskutočnia voľby horliteľov. Účasť členov pre platnosť volieb je nutná.

 V Kostole sv. Jozefa budeme opäť sláviť sväté omše od 14. mája.

 Srdečne ďakujeme aj za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Oznamy nájdete na našej webovej stránke www.faralevice.sk; Nájdete nás aj na facebooku – Farnosť sv. Michala archanjela – Levice mesto alebo facebook.com/faralevice

Mons. Ján Bednár, dekan