10. Nedeľa v Cezročnom období – 11. 06. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

 Pozývame vás do farského kostola sv. Michala na modlitby v Mariánskom Večeradle túto nedeľu 11. 06. o 16.30.  Počas celého mesiaca jún sú pred večernou svätou omšou o 17.50 spievané litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.  Úmysly svätých omší na 2. polrok 2023 sa budú zapisovať už iba v kancelárii farského úradu.  V piatok 16. 6. je liturgická slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kedy sa koná vo všetkých kostoloch a kaplnkách osobitná odprosujúca pobožnosť a ktorý je zároveň Svetovým dňom modlitieb za posväcovanie kňazov.  Prosíme vás o milodary na dofinancovanie obnovy lavíc vo farskom kostole a na energie budúcu nedeľu 18.6. Nech dobrotivý Boh bohato odmení vašu štedrosť.  Srdečne ďakujeme aj za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284  Oznamy nájdete na našej webovej stránke Fara Levice

Nájdete nás aj na facebooku – Farnosť sv. Michala archanjela – Levice mesto alebo Facebook Fara Levice

Mons. Ján Bednár, dekan