Druhá nedeľa v Cezročnom období - 15. 01. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes 15. 01. môžete odovzdať milodary na obnovu lavíc po všetkých svätých omšiach. Vyslovujeme úprimné Pán, Boh zaplať!

V pondelok 16. 1. sa uskutoční stretnutie členov Misijného združenia Ducha Svätého po rannej svätej omši.

Od 18. 1. do 25. 1. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v duchu „Učte sa robiť dobro, hľadajte spravodlivosť!”. V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov bude ekumenické stretnutie s reformovanými evanjelikmi vo farskom kostole sv. Michala v maďarskom jazyku v pondelok 16.1. o 16.30 a v reformovanom kostole v štvrtok 19. 1. o 17.00.

V rámci projektu Daruj vianočnú radosť sa v kostoloch sv. Michala Levice- mesto a v kostole Ducha Svätého -Rybníky vyzbieralo približne 450 kg trvanlivých potravín a 1125 €. Potraviny boli rozdelené 53 rodinám, finančne bolo podporených 20 rodín. Ďakujeme štedrým dobrodincom za materiálnu a finančnú pomoc, ktorá bola pre núdznych na vianočné sviatky pomocou, radosťou a nádejou bohatšieho štedrovečerného stola. Členky Spolku sv. Vincenta de Paul z Konferencie sv. Jozefa v Leviciach.

Koledníci Dobrej noviny v našej farnosti vykoledovali 1135€. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli v kostole a rodinám, ktoré prijali koledníkov. Zvlášť ďakujeme deťom a animátorom za ich obetu i radosť počas spoločného koledovania. Aj vďaka vám sa môže africká púšť meniť na záhradu. Vzadu pri novinách si ešte môžete zobrať Noviny Dobrej noviny o projektoch, ktoré budú podporené a o. Mariánovi, ktorý je na misii v Keni. Vaša kresťanská štedrosť, ktorú ste prejavili pri oboch projektoch je chvályhodná a Bohu milá. Nech vás Pán požehnáva, aby ste vždy mali dostatok a nikdy netrpeli núdzu.

Pozývame vás každý štvrtok od 17.00 na adoráciu Najsvätejšej oltárnej Sviatosti do farského kostola sv. Michala.

Budúcu tretiu nedeľu v Cezročnom období 22. 1. slávime z ustanovenia pápeža Františka NEDEĽU BOŽIEHO SLOVA, ktorá má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan