6. nedeľa v cezročnom období - 13. 01. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto​

 Oprava lavíc vo farskom kostole úspešne pokračuje. Najviac práce je s očistením, čo je časovo náročné. Vyprosujeme pre každého dobrodincu hojné požehnanie za milodary, ktoré prinášate osobne alebo posielate na účet farnosti: SK18 0900 0000 0000 2861 1284.Srdečné Pán Boh zaplať!

 Na sväté omše môžete prichádzať síce vo väčšom počte, hlavne v nedeľu aj do 100 osôb, ale naďalej iba v režime OP. Prosíme, vás o trpezlivosť a modlitby, ako aj o zachovávanie všetkých vládou stanovených opatrení.

 Hnutie kresťanských rodín na Slovensku organizuje pre manželské páry Originálne manželské rekolekcie od 18. do 23. marca 2022 v Leviciach v penzióne REKREA v Kalinčiakove č. 490. Bližšie informácie sú na plagáte.

 Na budúcu tretiu nedeľu v mesiaci 20. 02. môžete po všetkých svätých omšiach odovzdať milodar na opravu lavíc.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan