6. nedeľa v Cezročnom období - 12. 02. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

V nedeľu 12.2. bude z príležitosti 10. výročia posviacky oltára a farského kostola o 10.30 slávnostná svätá omša, ktorú celebruje a prihovorí sa vám bývalý pán kaplán dp. Martin Uhrík terajší farár vo farnosti Medzibrod. Všetci ste pozvaní. Putovné relikvie svätého Františka Xaverského, patróna našej diecézy prichádzajú k nám dnes (sobota a nedeľa). Po všetkých nedeľných svätých omšiach bude duchovný program k úcte sv. Františka Xaverského . Na konci svätej omše po modlitbách prijmete požehnanie relikviou, pričom môžete získať odpustky pri splnení obvyklých podmienok.

V nedeľu popoludní o 15.00 bude ešte osobitná pobožnosť, na ktorú vás všetkých pozývame. Členovia Ružencového bratstva sa pomodlia rozjímavý ruženec svetla. Pobožnosť bude viesť dp. Martin Uhrík.

V stredu 15. 2. bude o 11.00 koncelebrovaná svätá omša z príležitosti mesačnej kňazskej rekolekcie vo farskom kostole sv. Michala.

V štvrtok 16. 2. o 15.30 je stretnutie katechétov na fare.

V nedeľu 19. 2. na tretiu nedeľu v mesiaci môžete odovzdať po všetkých svätých omšiach svoj milodar na obnovu lavíc. Zároveň vás prosíme o štedrejší milodar, podľa vašich možností, nakoľko nám zvýšili pôvodné platby za energie o viac ako trojnásobok. Úprimné Pán Boh zaplať!

Termíny prvého svätého prijímania v r. 2023 v našej budú takto: v nedeľu 14. 5. o 10.30 I. ZŠ A. Kmeťa a IV. ZŠ Pri Podlužianke; Ďalšiu nedeľu 21.5. o 10.30 II. ZŠ na ul. sv. Michala a VII. ZŠ na Školskej ulici. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí pred prvým svätým prijímaním s podrobnými informáciami bude po Veľkej noci v apríli. Presný dátum vám včas oznámime.

Termín birmovky v našej farnosti je stanovený na sobotu 10. 6. o 10.00 vo farskom kostole sv. Michala. Stretnutie s rodičmi birmovancov bude v máji. Dátum vám oznámime v predstihu.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan