5. nedeľa v cezročnom období – 04. 02. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnešnú nedeľu 11.2. popoludní pozývame na modlitby do Mariánskeho Večeradla do farského kostola sv. Michala o 16.30.

V stredu 14. 2. Popolcovou stredou vstupujeme do Veľkopôstneho obdobia, ktoré predchádza a pripravuje slávenie Veľkej noci. Je časom počúvania Božieho slova a obrátenia, zmierenia s Bohom a s bratmi, častejšieho oddávania sa kresťanskému pokániu: modlitbe, pôstu a almužne.

Je to deň pokánia v celej Cirkvi, kedy sa postíme a zdržujeme mäsitého pokrmu, ktoré nie je možné nahradiť iným skutkom pokánia. Prísny pôst zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života a zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života. Pri svätých omšiach po evanjeliu budeme na znak pokánia poznačení popolom.

Prvoprijímajúci budú mať v stredu namiesto katechézy o 16.30 spolu s rodičmi svätú omšu v kostole sv. Jozefa, pri ktorej budú všetci poznačení popolom. Prosíme birmovancov nech prídu buď na túto svätú omšu do kostola sv. Jozefa o 16.30 alebo o 18.00 do farského kostola sv. Michala.

V pôstnom období sa modlievame v stredu a v piatok o 17.30 pobožnosť Krížovej cesty , v nedeľu o 15.00 na Kalvárii za každého počasia po slovensky. Po maďarsky v piatok o 16.50 a v nedeľu o 16.00 na Kalvárii.

Na prvú pôstnu nedeľu 18. 2. sa uskutoční jarná zbierka na Charitu.

Termíny prvého svätého prijímania v r. 2024 v našej farnosti budú takto: v nedeľu 12. 5. o 10.30 I. ZŠ A. Kmeťa, IV. ZŠ Pri Podlužianke a ZŠ Narnia. A v nedeľu 26.5. o 10.30 II. ZŠ na ul. sv. Michala a VII. ZŠ na Školskej ulici. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí pred prvým svätým prijímaním s podrobnými informáciami bude po Veľkej noci v kostole sv. Jozefa 14. apríla o 15.00 I.ZŠ, IV. ZŠ a ZŠ Narnia; o 16.30 II.ZŠ a VII.ZŠ.

Prvé sväté prijímanie po maďarsky bude v nedeľu 5. 5. pri svätej omši o 8.45. Sviatosť birmovania po maďarsky bude v sobotu 18. 5. o 10.00 vo farskom kostole.

Termín birmovky po slovensky je stanovený v našej farnosti na sobotu 29. 6. o 10.00 vo farskom kostole sv. Michala. Stretnutie s rodičmi birmovancov bude v máji. Dátum vám oznámime v predstihu.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284
Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke
www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár