5. Veľkonočná nedeľa – 28. 04. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Zbierka na podporu kňazského seminára v Nitre bola vo výške 1.210,-€. Je už odoslaná. Srdečne ďakujeme v mene všetkých bohoslovcov.

V Kostole sv. Jozefa opäť slávime sväté omše za účasti detí od dnešnej nedele 28.4.o 10.00.

Pozývame na modlitby do Mariánskeho večeradla dnes 28. 4. o 16.30 do farského kostola sv. Michala.

V tomto prvopiatkovom týždni budeme spovedať v stredu, štvrtok a piatok od 16.00. Chorých doma navštívime v dohodnutom čase.

Prvoprijímajúce deti túto stredu 1. 5. nebudú mať katechézu, nakoľko je štátny sviatok.

Od stredy 1. 5. počas celého mesiaca máj sa spievajú pred večernými svätými omšami Loretánske litánie o 17.50.

V štvrtok 2.5. pri príležitosti mesačnej rekolekcie kňazov nášho dekanátu bude slávnostná koncelebrovaná svätá omša o 10.00 vo farskom kostole sv. Mikuláša v Čajkove.

V nedeľu 5. 5. bude slávnosť prvého svätého prijímania detí zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským pri svätej omši o 8.45.

V Banskobystrickej diecéze sa pripravuje na turíčnu sobotu 18. mája na Starých Horách „Púť rodín“. Program je k nahliadnutiu na kostolnej výveske.

Srdečne ďakujeme aj za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete na našej webovej stránke www.faralevice.sk; Nájdete nás aj na facebooku – Farnosť sv. Michala archanjelaLevice mesto alebo facebook.com/faralevice.

Mons. Ján Bednár, farár