6. Veľkonočná nedeľa – 05. 05. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes 5.5. na prvú nedeľu v mesiaci vás pozývame na Eucharistickú poklonu od 15.00 do farského Kostola sv. Michala s obvyklým modlitbovým programom.

V štvrtok 9.5. je cirkevne prikázaný sviatok, slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Všetky sväté omše budú vo farskom kostole: o 7.30,16.30 a 18.00. Už v stredu o 16.30 maď.o 18.00 sú sväté omše z tejto slávnosti.

V nedeľu 12. 5. bude slávnosť prvého svätého prijímania detí zo ZŠ Andreja Kmeťa a ZŠ Pri Podlužianke pri svätej omši o 10.30. Nácvik budú mať v štvrtok 9.5. o 15.00 vo farskom kostole a následne svätú omšu o 16.30, nakoľko je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. V sobotu 11.5. o 10.00 pristúpia k sviatosti zmierenia vo farskom kostole a následne prevezmú šaty na fare. Modlime sa za naše prvoprijímajúce deti, aby zostali verné Ježišovi Kristovi.

Od piatku 10.5. sa modlíme novénu k Duchu Svätému.

Konferencia sv. Jozefa v Leviciach pri Spolku sv. Vincenta de Paul organizuje v levickej synagóge benefičný koncert, na ktorý pozýva všetkých ľudí dobrej vôle dňa 11.mája 2024 o 18.00. Vystúpi chrámový zbor Chorus Salvatoris z Bratislavy. Vstupné je dobrovoľné. Výťažok bude použitý na pomoc ľuďom v núdzi v Leviciach a regióne. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. Tešíme sa na vás.

Spojená katolícka škola sv. Vincenta de Paul ďakuje všetkým rodičom za prejavenú dôveru. Na zápis do materskej školy prišlo 88 detí a na zápis do 1.ročníka základnej školy 93 detí.

V nedeľu 12.5. sa uskutoční v našej cirkvi zbierka na katolícke masmédiá. Vďaka vašim milodarom môžu katolícke médiá vysielať a skvalitňovať svoje programy.

Srdečne ďakujeme aj za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete na našej webovej stránke www.faralevice.sk; Nájdete nás aj na facebooku – Farnosť sv. Michala archanjela – Levice mesto alebo facebook.com/faralevice.

Mons. Ján Bednár, farár