3 . Veľkonočná nedeľa - 23. 04. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Vyprosujeme Božie požehnanie pre všetkých za štedré milodary na lavice a energie. Pán, Boh zaplať!

 Túto nedeľu 23. 4. popoludní vykonáme pastoračnú návštevu v Jeseni života na Družstevníckej ulici.

 Srdečne ďakujeme aj za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Druhá skupina prvoprijímajúcich a ich rodičov zo ZŠ na ul. Sv. Michala (II. ZŠ) a ZŠ na Školskej ul. (VII. ZŠ) bude mať po katechéze stretnutie v stredu 26. 04. o 17.30 ohľadom prvého svätého prijímania, ktoré bude v nedeľu 21. 05. o 10.30 vo farskom kostole.

 Nasledujúci týždeň je Týždňom modlitieb za duchovné povolania. Pozývame vás modliť sa na tento úmysel.

 Budúca 4. Veľkonočná nedeľa, je nedeľou Dobrého pastiera, kedy okrem, veľmi potrebných modlitieb, formou zbierky aj finančne podporujeme kňazské semináre. Srdečne ďakujeme v mene všetkých bohoslovcov.

 V Kostole sv. Jozefa budeme opäť sláviť sväté omše od mája.

 Mariánske Večeradlo modlitby bude až budúcu nedeľu 30. apríla o 16.30.

 Oznamy nájdete na našej webovej stránke www.faralevice.sk; Nájdete nás aj na facebooku – Farnosť sv. Michala archanjela – Levice mesto alebo facebook.com/faralevice

Mons. Ján Bednár, dekan