4. Nedeľa v cezročnom období - 30. 01. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto​

 V stredu 02. 02. je sviatok Obetovanie Pána, tzv. Hromnice, kedy požehnávame sviece, sväté omše sú iba vo farskom kostole ráno o 6.45, 16.30 maď. a o 18.00.  V štvrtok 03. 02. je ľubovoľná spomienka sv. Blažeja, mučeníka, s požehnaním hrdla. Sväté omše sú o 6.45, 16.30 a o 18.00.

 K prvému piatku v mesiaci môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia v stredu, štvrtok a piatok od 16.00. Ku chorým doma pôjdeme ako obvykle.

 Úprimné a srdečné Pán Boh zaplať za všetky vaše štedré milodary na opravu lavíc vo farskom kostole, ktoré prinášate osobne alebo posielate na účet farnosti: SK18 0900 0000 0000 2861 1284.

 Na sväté omše môžete už prichádzať, hlavne v nedeľu, aj do 100 osôb na jednu svätú omšu v režime OP. Prosíme, aby ste naďalej zachovávali všetky vládou stanovené opatrenia. Preto od februára v sobotu a v nedeľu o 16.30 už sväté omše nebudú, ostatné zostávajú ako doteraz.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan