3. Nedeľa v cezročnom období - 23. 01. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto​

 Slávime 3. nedeľu v cezročnom období, ktorá je z rozhodnutia pápeža Františka každoročne Nedeľou Božieho Slova. Jej cieľom je zintenzívnenie a prehĺbenie kontaktu veriaceho ľudu so Svätým písmom, v ktorom sa nám prihovára náš Boh.

 Opakovane vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať za vaše štedré milodary, ktoré ste odovzdali minulú nedeľu 16. Januára na opravu lavíc vo farskom kostole. Vyprosujeme hojné požehnanie všetkým, ktorí naďalej osobne prinášate milodar na faru, alebo posielate na účet farnosti: SK18 0900 0000 0000 2861 1284.

 Bohu vďaka, už môžete vo väčšom počte prichádzať na sväté omše, hlavne v nedeľu aj do 100 osôb na jednu svätú omšu v režime OP. Prosíme, aby ste naďalej zachovávali všetky vládou stanovené opatrenia.

 Sväté omše vo farskom kostole sv. Michala ráno pondelok až sobota o 6.45. Večer vždy o 18.00, po maďarsky v pondelok, stredu a piatok o 16.30. S nedeľnou platnosťou v sobotu o 16.30. V nedeľu o 7.30, 8.45 maď., 10.00, 11.15, 16.30 a o 18.00.

 V kostole sv. Jozefa v nedeľu o 10.00.

 Vo štvrtok 27. 01. sa uskutočnia spoločné rekolekcie kňazov Banskobystrickej diecézy v Badíne.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan