34. nedeľa v období cez rok – 26. 11. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnešnou 34. nedeľou Krista Kráľa končí liturgický rok „A“. Na záver svätej omše sa bude konať obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Najsvätejšou sviatosťou. Veriacemu, ktorý sa verejne pomodlí text zasvätenia ľudstva Ježišovi Kristovi Kráľovi, „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, sa udeľujú úplné odpustky.

Milodary, ktorými ste prispeli na chod kňazského seminára boli vo výške 1110,-€. Zbierku sme už odoslali. Ďakujeme v mene našich seminaristov za vašu štedrosť.

V pondelok 27. 11. prosíme vedúcich jednotlivých sekcií Farskej pastoračnej rady (FPR), aby prišli na spoločné stretnutie o 19.00 do fary. Zároveň nech si pripravia krátke zhrnutie o činnosti svojej sekcie.

K sviatosti zmierenia k prvému piatku môžete pristupovať v stredu, štvrtok a piatok od 16.00. Ku chorým a nevládnym doma prídeme v dohodnutých časoch.

Stretnutie katechétov sa uskutoční v štvrtok 30. 11. o 15.00.

Budúca nedeľa 3. 12. je prvou adventnou nedeľou, ktorou začíname liturgický rok „B“. Pri svätých omšiach budeme požehnávať adventné vence a sviece.

Zároveň ako každú prvú adventnú nedeľu, aj tento rok sa uskutoční jesenná zbierka na Charitu. Aj týmto spôsobom môžeme prejaviť svoju solidaritu a spolupatričnosť s chudobnými. Nech dobrotivý Boh požehná vašu štedrosť, aby ste nikdy nemali nedostatok.

Sväté omše za účasti detí v kostole sv. Jozefa budú od 1. adventnej nedele 3. 12. vo farskom kostole sv. Michala o 10.30.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár