2. Veľkonočná nedeľa - 16. 04. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Končí sa Veľkonočná oktáva a zavŕši sa Nedeľou Božieho milosrdenstva 16. 04.,kedy vás pozývame na pobožnosť k Božiemu milosrdenstva modlitbu Korunky pred vystavenou Oltárnou sviatosťou o 15.00.  Potom o 16.00 bude pobožnosť na Nedeľu Božieho milosrdenstva v maďarskom jazyku.

 Vyslovujeme úprimné poďakovanie za milodary na Svätú zem pri Božom hrobe vo výške 1.571,-€, ktoré sú už odoslané na biskupstvo.

 Dnes v nedeľu 16. 4. môžete odovzdať svoje milodary na lavice a energie. Pán, Boh zaplať!

V stredu 19. 04. o 16.30 je vo fare katechéza všetkých prvoprijímajúcich a po nej o 17.30 bude stretnutie rodičov a ich detí len zo ZŠ A. Kmeťa (I. ZŠ) a ZŠ Pri Podlužianke (IV. ZŠ) ohľadom prvého svätého prijímania, ktoré bude 14. 05. o 10.30 vo farskom kostole. Účasť je nutná.

 Druhá skupina prvoprijímajúcich a ich rodičov zo ZŠ na ul. Sv. Michala (II. ZŠ) a ZŠ na Školskej ul. (VII. ZŠ) bude mať po katechéze stretnutie až v stredu 26. 04. o 17.30 ohľadom prvého svätého prijímania, ktoré bude v nedeľu 21. 05. o 10.30 vo farskom kostole.

 Srdečne ďakujeme aj za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 V pondelok 17. 4. sa po rannej svätej omši stretnú členovia Misijného združenia Ducha Svätého.

 V kostole sv. Jozefa budeme opäť sláviť sväté omše od mája.

 Oznamy nájdete na našej webovej stránke www.faralevice.sk; Nájdete nás aj na facebooku – farnosť sv. Michala archanjela Levice-mesto alebo facebook.com/faralevice;

Mons. Ján Bednár, dekan