3. pôstna nedeľa - 12. 03. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Po pobožnosti krížovej cesty na Kalvárii o 15.00 bude vo farskom kostole už o 16.00 Mariánske večeradlo.

 Spolok sv. Vincenta prosí o 2% z daní za rok 2022.Vaše 2% pomôžu ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. Finančné dary budú použité na potraviny, lieky, školské potreby, nedoplatky riešenie problémových situácií. Tlačivá nájdete vzadu na stolíku.

 Na budúcu, tretiu, nedeľu 19. 3. môžete odovzdať po všetkých svätých omšiach svoje milodary na lavice a energie. Pre všetkých dobrodincov vyprosujeme hojné požehnanie. Osobitne chceme poďakovať darkyni, ktorá osobne priniesla veľmi štedrý milodar. Pán Boh zaplať!

 Rovnako ďakujeme za milodary, ktoré posielate na náš farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan