24. nedeľa v období cez rok - 11. 09. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnešnú nedeľu 11. 09. pozývame na modlitby vo Večeradle o 16.30 do farského kostola sv. Michala.

 Na sviatok Povýšenia svätého kríža 14. 9. ako tradične budeme mať Kalvárske hody na kalvárii. Program: 16.00 Krížová cesta za pokoj na Ukrajine, o 16.30 slávnostná svätá omša slovensko – maďarská, ktorú bude celebrovať dp. Martin Felix, farár farnosti Levice-Rybníky spolu s dp. Tiborom Benčíkom a s ostatnými kňazmi. Po svätej omši bude agapé (pohostenie zadarmo): guláš, cukrová vata pre deti, čapovaná kofola, pivo a víno, a rôzne koláče. Prosíme šikovné kuchárky, aby napiekli svoje dobroty a priniesli na pohostenie. Pozývame všetkých Levičanov a aj ľudí z okolia.

 Pre starších bude ešte svätá omša o 18.00 vo farskom kostole sv. Michala. A po nej na výzvu Svätého Otca Františka bude za pokoj na Ukrajine polhodinová adorácia s Eucharistickým požehnaním na záver.

 V štvrtok 15. 09. slávime patrónku Slovenska Sedembolestnú Pannu Máriu. Je deň pracovného voľna, sväté omše sú všetky po slovensky iba vo farskom kostole sv. Michala o 7.30, o 10.30 a o 18.00.

 Prosíme budúce prvoprijímajúce deti z 3. roč. ZŠ (prípadne starších) spolu s rodičmi, aby prišli v stredu 14. 9. na svätú omšu o 16.30 na Kalváriu.

 Deti z 3. ročníkov ZŠ, ktoré sa prihlásili na náboženskú výchovu, dostanú v škole od katechétov prihlášky, ktoré, prosíme rodičov, aby ich hneď vyplnili a odovzdali katechétom. Staršie deti od 4. ročníkov vyššie, ktoré by chceli prijať sväté prijímanie, nech si pýtajú prihlášku od katechétky.

 Každú stredu od 21. 9. budú mať prípravu pred prvým svätým prijímaním vo fare od 16.30 do 17.30. Prvé informačné stretnutie ohľadom prvého svätého prijímania rodičov spolu s prvoprijímajúcimi deťmi bude v nedeľu 25. 9. o 15.00 v kostole sv. Jozefa, kde dostanú deti katechetické pomôcky.

 Prosíme deviatakov ZŠ a starších, ktorí sa chcú prihlásiť na sviatosť birmovania v našej farnosti, aby prišli spolu so svojimi rodičmi na prvé úvodné stretnutie v nedeľu 25. 09. o 16.30 do kostola sv. Jozefa, kde dostanú katechetické pomôcky.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan