22. nedeľa v cezročnom období – 03. 09. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

 Končia sa prázdniny a od dnešnej nedele 3.9. sa opäť sláviť sväté omše za účasti detí
v kostole sv. Jozefa o 10.00.

 Je prvá nedeľa v mesiaci, kedy pozývame vás všetkých na pravidelnú adoráciu do
farského kostola sv. Michala od 15.00 s obvyklým modlitbovým programom.

 Zároveň sa od pondelka 4. 9. vrátime k obvyklému bohoslužobnému poriadku. To
znamená že každý deň od pondelka do piatku budú ranné sväté omše o 6.45, v sobotu
o 7.30 . Sväté omše po maďarsky budú počas pracovných dní v stredupiatok
o 16.30, v nedeľu zostáva o 8.45.


 V pondelok 4.9. bude zasadnutie členov FER (Farskej ekonomickej rady) o 19.00.


 Na sviatok Povýšenia svätého kríža 14. 9. ako tradične budeme mať Kalvárske hody
na kalvárii. Program: 16.00 Krížová cesta za pokoj na Ukrajine, o 16.30 slávnostná
svätá omša, v slovenskom aj maďarskom jazyku, na ktorej budú prítomní naši duchovní
otcovia z Levíc.
Po svätej omši bude agapé, pohostenie, ku ktorému prosíme, aby prispeli šikovné
kuchárky a pekárky. Pozývame všetkých Levičanov a aj ľudí z okolia.


 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

 

Mons. Ján Bednár, farár dekan