23. nedeľa v období cez rok – 10. 09. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

 Túto nedeľu 10. 09. 2023 vás po prázdninovej prestávke opäť pozývame do farského
kostola o 16.30 na modlitby v Mariánskom Večeradle.

 Na sviatok Povýšenia svätého kríža v štvrtok 14. 9. ako tradične budeme mať Kalvárske
hody na kalvárii. Pozývame všetkých Levičanov a aj ľudí z okolia.
Program: 16.00 Krížová cesta za pokoj na Ukrajine, o 16.30 slávnostná svätá omša
slovensko – maďarská. Po svätej omši bude agapé (pohostenie zadarmo): guláš, nejaké
prekvapenie, víno a rôzne koláče. Prosíme preto šikovné kuchárky, aby napiekli svoje
dobroty a priniesli na pohostenie. Okrem takejto „jedlej“ pomoci, budeme vďační aj za
každý finančný príspevok, ktorý budete môcť odovzdať počas sv. omše na Kalvárii.
Ďakujeme

 Pre starších bude ešte svätá omša o 18.00 vo farskom Kostole sv. Michala. A po nej na
výzvu Svätého Otca Františka bude za pokoj na Ukrajine polhodinová adorácia
s Eucharistickým požehnaním na záver.

Stretnutie všetkých katechétov našej farnosti bude v stredu 13.9. o 15.00 vo fare.

 V piatok 15. 09. slávime patrónku Slovenska Sedembolestnú Pannu Máriu. Je deň
pracovného voľna, sväté omše po slovensky o 7.30, o 10.30 a o 18.00, v maďarskom
jazyku o 8.45, iba vo farskom Kostole sv. Michala. O 10.30 bude zároveň slávnostná
krojovaná sv. omša, na ktorú zavítajú medzi nás aj zahraničné folklórne súbory
z Maďarska, Chorvátska a Srbska, ktoré budú v Leviciach v rámci medzinárodného
folklórneho festivalu „Takí sme“.

 Pozývame budúce prvoprijímajúce deti z 3. roč. ZŠ (prípadne starších) spolu s
rodičmi, aby prišli vo štvrtok 14. 9. na svätú omšu o 16.30 na Kalváriu.

Deti z 3. ročníkov ZŠ, ktoré sa prihlásili na náboženskú výchovu, dostanú v škole od
katechétov prihlášky na 1. sv. prijímanie, ktoré, prosíme rodičov, aby hneď vyplnili
a odovzdali katechétom. Staršie deti od 4. ročníkov vyššie, ktoré by chceli prijať sväté
prijímanie, nech si pýtajú prihlášku od katechétky.

 Katechézy pred prvým svätým prijímaním budú bývať každú stredu od 27. 9. vo fare od
16.30 do 17.30. Prvé informačné stretnutie ohľadom prvého svätého prijímania pre
rodičov spolu s prvoprijímajúcimi deťmi bude v nedeľu 24. 9. o 15.00 v Kostole sv.
Jozefa, kde dostanú deti po zaplatení príspevku 25€ katechetické pomôcky.

 Prosíme deviatakov ZŠ a starších, ktorí sa chcú prihlásiť na sviatosť birmovania
v našej farnosti, aby prišli spolu so svojimi rodičmi na prvé úvodné stretnutie v nedeľu
24. 09. o 16.30 do Kostola sv. Jozefa, kde dostanú po zaplatení príspevku 25€
katechetické pomôcky.

 Budúcu tretiu nedeľu v mesiaci 17. 09. môžete odovzdať svoje milodary na plánované
opravy našich kostolov. Srdečné Pán Boh zaplať!
 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

 

 

Ján Bednár, farár, dekan