2. nedeľa v pôstnom období – 25. 02. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes 25. 02.na druhú, pôstnu nedeľu vás prosíme o milodar na energie a opravy našich chrámov. Nech Pán požehná všetky vaše obety pre dobro našej farnosti.

Dnešnú nedeľu popoludní je na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty o 15.00 a vo farskom kostole Mariánske večeradlo o 16.30.

K prvému piatku môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia v stredu, štvrtok a piatok od 16.00. Chorých doma navštívime v dohodnutých časoch.

Vyslovujeme vám v mene chudobných a núdznych srdečné poďakovanie za štedré milodary na Charitu vo výške 1.235-€. Zbierku sme už odoslali.

Biskupského úradu v Banskej Bystrici dostali poverenie služby lektora v našej farnosti ďalší noví lektori: Lucia Šedivcová, Mgr. Ľuboslava Hrešková, Mgr. Lucia Talapková, Matúš Tužinský. Všetci doterajší lektori majú poverenie naďalej platné. Prosíme veriacich o modlitby za lektorov, aby svoju službu pri čítaní Božieho slova vykonávali zodpovedne a s bázňou.

Katolícka spojená cirkevná škola sv. Vincenta de Paul, vás prosí o darovanie 2% z daní. Tlačivo si môžete stiahnuť z webovej stránky školy.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284
Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk  

Mons. Ján Bednár, farár