17. nedeľa v cezročnom období – 30. 07. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

 V stredu 2. augusta je tzv. „porciunkuly“, kedy je možnosť získania úplných odpustkov veriacemu, ktorý sa nábožne pomodlí modlitbu Pána (Otče náš) a vyzná vieru (Verím v Boha)počas návštevy baziliky menšej, katedrálneho kostola, farského kostola alebo františkánskeho chrámu, pri splnení predpísaných podmienok.

 K prvému piatku môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia v stredu, štvrtok a piatok od 16.00. Chorých doma navštívime v dohodnutých časoch.

 Budúca, 18. nedeľa cezročnom období 6. 8. slávime sviatok Premenenia Pána.

 Srdečne ďakujeme za štedré milodary, ktoré posielate na náš farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284 Nech dobrotivý Boh bohato odmení vaše obety.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár dekan