10. nedeľa v období cez rok – 09. 06. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes 16.6. je tretia nedeľa v mesiaci, kedy vás prosíme o milodary na energie a opravy našich chrámov. Pán Boh zaplať!

V pondelok 17.6. sa po rannej svätej omši stretnú na spoločných modlitbách členovia Misijného Združenia Ducha Svätého.

V utorok 18.6. na divadelné predstavenie muzikálu „Povolanie pápež“ bude odchod autobusu o 17.00 spred farského úradu v meste.

V štvrtok 20. 6. bude z príležitosti konca školského roka stretnutie všetkých katechétov o 15.30 na fare.

V sobotu 22.6. bude v Banskej Bystrici vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie vysvätený za kňaza Mgr. Zoltán Višťan, ktorý vykonával v našej farnosti svoju diakonskú prax. Modlime sa za tohto novokňaza, ďakujme a prosme o milosť vernosti a vytrvalosti v kňazskom povolaní v službe svätej Cirkvi a Božiemu ľudu.

Oznamujeme rodičom, že od 15. júla do 19. júla vrátane (od pondelka do piatku), organizujeme na fare v meste denný tábor pre deti. Prihlášky do tábora si môžete vyzdvihnúť v sakristii.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete na našej webovej stránke www.faralevice.sk; Nájdete nás aj na facebooku – Farnosť sv. Michala archanjela – Levice mesto alebo facebook.com/faralevice.

Mons. Ján Bednár, farár