Svätý Otec František

Svätý Otec František – desať rokov služby – vďaka a prosba

Dňa 13.3.2023 sme si pripomenuli 10. výročie zvolenia pápeža Františka za najvyššieho pastiera Katolíckej cirkvi. Ďakujme Pánu Bohu za dar „Petra“, ktorý je znakom našej jednoty. Svätý Otec pozýva celé ľudstvo a zvlášť kresťanov „ísť vo viere“ na podstatu; žiť ju integrál- ne s evanjeliom a vychádzať na periférie sveta podľa Ježišovho posolstva: Choďte teda (vyjdite), kážte, ohlasujte evanjelium… (por. Mt 28, 19). Netreba sa báť nových vecí, ísť v ústrety blížnemu a otvoriť sa dialógu so súčasným svetom. Cirkev má začleňovať a nikoho nevylučovať. Svätý Otec kladie veľký dôraz na konkrétne skutky a gestá. Desať rokov jeho pontifikátu je plných gest (napr. Svätý rok Božieho milosrdenstva, návšteva ruského veľvyslanectva po napad-nutí Ukrajiny, objatia s postihnutými…), ktoré ukázali, že viera sa šíri viac, keď je jej ohlasovanie sprevádzané správnym životom. Svätý Otec vo viacerých kanonizáciách vyhlásil 898 svätých vrátane svojich predchodcov – Jána XXIII., Jána Pavla II., Pavla VI. i Matku Terezu. V jeho mene, na 154 beatifikáciách, kardináli v rôznych častiach sveta vyzdvihli na oltáre 1476 blahoslavených vrátane Jána Pavla I. Vymeno-val 120 nových kardinálov a 1755 nových biskupov; absolvoval 40 zahraničných ciest do 59 krajín sveta, pričom precestoval približne 410 000 kilometrov. Prosíme vás, modlime sa (individuálne aj spoločne) za nášho Svätého Otca Františka a vyprosujme mu hojné Božie požehnanie do ďalších rokov služby.

3. Svätý Otec František v Maďarsku – tri odkazy z pastoračnej návštevy

Svätý Otec v piatok 28.4.2023 – odkaz politikom: „Ako úžasné je namiesto hanebnej cesty „ideologických kolonizácií“ vybudovať Európu zameranú na človeka a ľudí, kde existujú účinné politiky pre pôrodnosť a rodinu – v Európe máme krajiny s priemerným vekom 46-48 rokov, kde rôzne národy tvoria rodinu, v ktorej sa ctí rast a jedinečnosť každého z nich. Naj-známejší budapeštiansky most, most reťazí, nám pomáha predstaviť si takúto Európu, zloženú z mnohých rôznych článkov, ktoré nachádzajú svoju pevnosť vo vytváraní pevných spoločných väzieb. V tom pomáha kresťanská viera a Maďarsko môže pôsobiť ako „staviteľ mostov“, pričom využíva svoj špecifický ekume-nický charakter: rôzne konfesie tu spolunažívajú bez antagonizmu – spomínam si na stretnutie, ktoré som s nimi mal pred rokom a pol, spolupracujú s rešpektom a v konštruktívnom duchu. S mysľou a srdcom smerujem do opátstva Pannonhalma, jednej z veľkých duchovných pamiatok tejto krajiny, miesta modlitby a mosta bratstva.“ Svätý Otec v sobotu 29.4.2023 – odkaz biskupom a kňazom: „Buďte pohostinní, buďte svedkami evanjeliového proroctva, ale predovšetkým buďte ľuďmi modlitby, pretože od nej závisia dejiny a budúcnosť.“ Svätý Otec v nedeľu 30.4.2023 – odkaz veriacim na záver návštevy: „Nikdy sa nenechajme odradiť, nikdy sa nenechajme okradnúť o tú radosť a ten pokoj, ktorý nám on (Ježiš) daroval, neuzatvárajme sa do problémov či apatie. Dajme sa sprevádzať naším Pastierom!