Slávnosť Panny Márie, Bohorodičky - 01. 01. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes, 1. januára 2023, vstupujeme do nového kalendárneho roka Slávnosťou Panny Márie Bohorodičky. Je to zároveň aj prvá nedeľa v mesiaci, kedy vás pozývame adorovať Pána Ježiša vo vystavenej oltárnej Sviatosti. O 15.00 sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva, nasleduje tichá poklona, o 16.00 je modlitba svätého ruženca, odprosujúca pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci, Eucharistické požehnanie a výmena ružencových tajomstiev. Je zároveň aj Svetový deň pokoja, preto bude adorácia zameraná na prosby za pokoj a mier vo svete.

V piatok 6. januára je prikázaný sviatok, slávnosť Zjavenia Pána. Sväté omše budú podľa nedeľného bohoslužobného poriadku. Už v štvrtok bude svätá omša o 18.00 z tejto slávnosti. Pri svätých omšiach sa bude požehnávať trojkráľová voda, z ktorej si, ako každý rok, môžete zobrať do svojich príbytkov. Zároveň sa na svätých omšiach ohlasuje deň Veľkej noci a pohyblivých sviatkov.

K prvému piatku sa bude spovedať iba v stredu a štvrtok od 17.00, lebo v piatok je slávnosť Zjavenia Pána.

Na konci vianočného obdobia v nedeľu Krstu Krista Pána 8. januára príde medzi nás novobanský spevácky zbor Cantus Monte Regis. Svojím spevom nás budú sprevádzať počas sv. omše o 10.30 a na konci pridajú pár vianočných kolied.

Všetkým vám vyprosujeme pokojný, požehnaný, milostiplný rok 2023.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan