13. nedeľa v cezročnom období– 02. 07. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

 Všetkým, ktorí prispeli v rámci zbierky na Dobročinné diela Svätého Otca tzv. „Halier svätého Petra“ úprimné Pán Boh zaplať! Milodary vo výške 982,-€ sme už odoslali.

 Je prvá nedeľa v mesiaci, kedy vás pravidelne pozývame na poklonu Najsvätejšej oltárnej sviatosti do farského kostola sv. Michala od 15.00 s obvyklým modlitbovým programom: Korunka Božieho milosrdenstva, tichá poklona, modlitba svätého ruženca, odprosujúca modlitba na prvú nedeľu v mesiaci, Eucharistické požehnanie a výmena ružencových tajomstiev.

 Úprimné poďakovanie patrí aj tým, ktorí sa pričinili v akejkoľvek forme v pondelok 26. 6. o 18.00 z príležitosti ročníkového stretnutia spolubratov kňazov pána dekana k ich príjemnému pobytu a dôstojnému sláveniu svätej omše.

 K prvému piatku môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia v štvrtok a piatok od 16.00. Chorých navštívime v dohodnutých časoch.

 Počas prázdnin nebude v kostole sv. Jozefa nedeľná svätá omša za účasti detí o 10.00. Sväté omše vo farskom kostole sväté Michala budú v nedeľu: 7.30, 8.45 maď., 10.30 a o 18.00.

 Od pondelka 3.7. budú sväté omše vo všedné dni v prázdninovom režime: v slovenskom jazyku o 6.45 – utorok a štvrtok, a na prvý piatok v mesiaci; v sobotu o 7.30; večer každý deň o 18.00. V maďarskom jazyku v stredu o 16.30.

 Z rozhodnutia otca biskupa Mariána Chovanca bol ustanovený po diakonskej vysviacke do našej farnosti na diakonskú prax počas šiesteho ročníka štúdia teológie dp. Zoltán Višťan, rodák z Tešmáku.

 Takisto z rozhodnutia otca biskupa bol dekrétom menovaný vdp. Mgr. Péter Otto, rodák z Plášťoviec po kňazskej vysviacke za kaplána do Šiach a zároveň na výpomoc do farnosti Levice-mesto pre maďarských veriacich. Oboch privítame v nedeľu 2.7. pri svätej omši o 8.45.

 V stredu 5.7. je liturgická slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sväté omše sú iba vo farskom kostole o 7.30,10.30, 16.30 maď.,18.00.

 Srdečne ďakujeme všetkým dobrodincom za milodary, ktoré nám posielate na náš farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Oznamy nájdete na našej webovej stránke Fara Levice

Nájdete nás aj na facebooku – Farnosť sv. Michala archanjela – Levice mesto alebo Facebook Fara Levice

Mons. Ján Bednár, dekan