34. nedeľa v období cez rok - 20. 11. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Slávime nedeľu Krista Kráľa, ktorá je posledná v liturgickom roku „C”. Na záver svätej omše bude zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu s možnosťou získania úplných odpustkov. Dnes, 20. 11. na tretiu nedeľu v mesiaci môžete odovzdať svoj milodar na obnovu lavíc vo farskom kostole sv. Michala. Ďalšie lavice zoberú na opravu budúci rok. Vyslovujeme úprimné a srdečné Pán Boh zaplať!

V pondelok 21. 11. sa po rannej svätej omši stretnú členky Misijného združenia Ducha Svätého na spoločnej modlitbe.

Spolok sv. Vincenta de Paul, členky Konferencie sv. Jozefa v Leviciach vás srdečne pozývajú na svätú omšu v pondelok 21.11.2022 o 18.00 hodine, ktorú bude celebrovať Mgr. Mykola Dobra CM, nový duchovný poradca pre Spolok na Slovensku, ktorý je v Leviciach na vizitácii Konferencie sv. Jozefa.

V pondelok 21. 11. o 19.00 sa uskutoční stretnutie členov Farskej ekonomickej rady.

V utorok 22. 11. o 19.00 sa uskutoční stretnutie členov Farskej pastoračnej rady. Zoznam je na výveske.

Milodary, ktorými ste prispeli na chod kňazského seminára boli vo výške 1040,-€. Ďakujeme v mene našich seminaristov za vašu štedrosť.

V stredu 23. 11. je v našej farnosti vo farskom kostole sv. Michala celodenná poklona. Sviatosť oltárna sa vystaví po rannej svätej omši do 16.15. Modlitbovú stráž si rozdelí Ružencové bratstvo ako po iné roky. O 15.00 bude Korunka a po nej o 15.45 modlitba slávnostného ruženca v maďarskom jazyku. Čas modlitieb, ako aj trvanie tichej poklony nájdete na rozpise. Prosíme, aby ste sa zapisovali na stráženie iba do voľných políčok mimo času modlitieb, aby bol vždy niekto prítomný v kostole.

Budúca nedeľa 27. 11. je prvou adventnou nedeľou, ktorou začíname liturgický rok „A”. Pri svätých omšiach budeme požehnávať adventné vence a sviece. Sväté omše za účasti detí v kostole sv. Jozefa o 10.00 budú zatiaľ pokračovať.

Zároveň ako každú prvú adventnú nedeľu, aj tento rok sa uskutoční jesenná zbierka na Charitu. Aj týmto spôsobom môžeme prejaviť svoju solidaritu a spolupatričnosť s chudobnými. Nech dobrotivý Boh požehná vašu štedrosť, aby ste nikdy nemali nedostatok.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan