30. nedeľa v období cez rok – 29. 10. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Zbierka na misie bola vo výške 1.550,-€. Za vaše milodary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

V rámci celoslovenskej iniciatívy Vincentínskej rodiny „Boj proti hladu“ ako každoročne, aj teraz budete môcť zakúpiť v nedeľu 29. 10. za dobrovoľný milodar perníkové srdiečka, ktoré napiekli naše sestry z Konferencie sv. Jozefa (Spolku sv. Vincenta de Paul).

V stredu 1. 11. je slávnosť Všetkých svätých. Sväté omše budú ako bývajú v nedeľu v obidvoch kostoloch. Pobožnosť za dušičky bude o 15.00 pri centrálnom kríži (vedľa krematória). Túto stredu 1. 11. sa deti namiesto katechézy zúčastnia na svätej omši.

V štvrtok 2. 11. je Spomienka na všetkých verných zosnulých. Pripomíname možnosť získania odpustkov iba pre duše v očistci od 1. 11. do 8. 11. vrátane pri splnení obvyklých podmienok. Môžete sa ísť pomodliť na cintorín alebo aj ku krížu v záhrade pri farskom Kostole sv. Michala. Sväté omše vo farskom kostole sv. Michala budú ráno o 6.45, 7.30, a o 18.00 po slov., o 16.30 po maď.,

Pre možnosť získania spomínaných odpustkov a k prvému piatku môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia v utorok, štvrtok a piatok od 16.00. Chorých doma budeme spovedať v dohodnutých časoch.

V piatok 3. 11. bude o 18.00 celebrovať svätú omšu a prihovorí sa vám ThDr. Ján Ďurica, SJ o úcte Božského Srdca. Všetci ste pozvaní.

Milí veriaci, máme pre vás pozvanie na Silvestrovskú púť do Medžugoria, ktorú organizuje pani Eva Hajdamárová. Dátum odchodu 28. 12. o 16.00 z parkoviska Billy pri železničnej stanici. Návrat je 3. 1. 2024 v nočných hodinách. Cena púte je 280,-€, zahŕňa ubytovanie, polpenziu, cestu, poistenie a preklad. Púť bude duchovne sprevádzať d.p. Ľuboslav Hromják. Prihlasujte sa u pani Hajdamárovej na tel. č. 0908 170 815. Dp. Ľuboslav Hromják navštívi našu farnosť 12. 11. a bude sláviť svätú omšu o 18.00.

Príprava dospelých k sviatostiam: krst, sväté prijímanie, birmovanie bude bývať dva štvrtky do mesiaca o 19.00 na fare. Najbližšie v štvrtok 9.11. o 19.00. Môžu sa pridať ďalší záujemcovia.

Po 15 rokoch služby dekana Mons. Jána Bednára v dekanáte Levice, otec biskup Mons. Marián Chovanec vymenoval dp. Martina Felixa, farára farnosti Levice-Rybníky, za nového dekana od 01.11.2023 na ďalších päť rokov. V modlitbách mu vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania v tejto zodpovednej službe.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan