28. nedeľa v období cez rok - 09. 10. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Mesiac október je zasvätený Ružencovej Panne Márii. Preto vás povzbudzujeme k hojnejšej účasti na modlitbe svätého ruženca, ktorý sa spoločne modlíme v kostole od pondelka do soboty vždy po rannej svätej omši a večer pred svätou omšou o 16.00 po maďarsky a o 17.15 po slovensky. Za spoločnú recitáciu svätého ruženca môžeme získať pri splnení všetkých ostatných podmienok úplné odpustky.

 Už dnes popoludní vás pozývame na modlitby vo Večeradle do farského kostola sv. Michala archanjela o 16.30.

 Pravidelné katechézy prvoprijímajúcich pokračujú každú stredu od 16.30 do 17.30 vo fare. Môžu sa prihlásiť aj noví.

 Katechézy pre birmovancov budú každý piatok od 16.00 do 17.00 vo fare okrem prvopiatkového týždňa, kedy je spoveď. Taktiež sa ešte môžu prihlásiť noví.

 Na budúcu nedeľu 16. 10. môžete odovzdať svoj milodar na opravu lavíc vo farskom Kostole sv. Michala po všetkých sv. omšiach. Pán Boh zaplať za každý milodar.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan