32. nedeľa v období cez rok - 06. 11. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Misijná zbierka v našej farnosti bola vo výške 1110,-€. Už sme ju odoslali. Nech Pán štedro odmení a požehná tento prejav vašej solidarity.

Pripomíname možnosť získania odpustkov iba pre duše v očistci do 8. 11. vrátane pri splnení obvyklých podmienok.

Je prvá nedeľa v mesiaci, kedy vás pravidelne pozývame na adoráciu do farského kostola sv. Michala od 15.00 s obvyklým modlitbovým programom, eucharistickým požehnaním, požehnaním náboženských predmetov a výmenou ružencových tajomstiev.

Na budúcu nedeľu 13. 11. môžete svojim milodarom prispieť na chod kňazského seminára. V mene našich seminaristov vyslovujeme Pán, Boh zaplať za každý milodar.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan